Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R36910: JANSEN HANS - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel 2.Nieuwtestamentische wortels van het antisemitisme -band 2/A1 Diagnose en therapie in geschriften van joden en christenen (band 1)
B95761: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Drieluik der h. Agatha in St. Pieterskerk te Turnhout
B95763: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Beredeneerde catalogus van het Kempisch museum "Taxandria" te Turnhout
B95766: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Kunsthistorische tentoonstelling en geschiedkundig Congres der Kempen, Turnhout 20 augustus - 10 september 1922. Verslag
B95759: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Schooner Turnhout of wenken tot verschooning eener stad
B90613: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Het volksleven te Turnhout. Deel I: Turnhoutsch volkskalender
B90541: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Bibliographie der Antwerpsche Kempen, arrondissement Turnhout, kantons Brecht, Heist-op-den-Berg, Zandhoven [2 volumes]
B90539: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Bio-Bibliographisch Naamboek der voormannen en voorname familiën der Kempen
B90540: JANSEN J.E. O.PRAEM. - Het kapittel van Sint-Pieterskerk te Turnhout en zijne statuten van het jaar 1634
B90538: JANSEN J.E. O.PRAEM. (ED.) - Jaargetijdenboek van het St Pieterskapittel te Turnhout in de XVe - XVIe eeuwen
B79605: JANSEN J.E. O.PRAEM. - De Brabantsche Omwenteling (Patriottentyd) Turnhout-Kempen
B104026: JANSEN J.E. O.PRAEM. - De Cijnsboeken van het Land van Turnhout
X40035: JANSMA T. - Oost-Westelijke verkenningen in de dertiende eeuw - de reizen van de franciscaan Willem van Rubroek naar Mongolië in de jaren 1253-1255 en van de nestoriaanse prelaat Barsauma naar Europa in de jaren 1287-1288
N72895: JANSMA T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
J60600: JANSMA VAN DER PLOEG G.L. - Strafregtspleging en het strafrecht der Romeinen, in verband met de ontwikkeling van staat en volk
G16987: JANSMA KLAAS & SCHROOR MEINDERT [REDACTIE], - 10.000 jaar Geschiedenis der Nederlanden
B16988: JANSON PAUL - Discours parlementaires de Paul Janson, député de Bruxelles, ancien bâtonnier [2 volumes]
F24149: JANSON FERNAND - La vie affective et l'intélligence
F63011: JANSSEN PAUL - Geschichte und Lebenswelt. Ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk
L85450: JANSSEN H. - Aanteekeningen over de geschiedenis van Rotem
R100534: JANSSEN ROGER O.S.C. - Oord van helder licht. 800 jaar Orde van het Heilig Kruis 1210-2010
S92528: JANSSEN ANOUK - Grijsaards in zwart-wit. De verbeelding van de ouderdom in de Nederlandse prentkunst 1550-1650
L90342: JANSSEN H. - Aanteekeningen over Molen-Beersel
L59800: JANSSEN ROGER - Gesigneerd - Pater Willem Sangers
L60874: JANSSEN R. O.S.C. - Pater Sangers op losse schroeven (2 delen)
K632: JANSSEN, OTGER - L'expressivité chez Salvien de Marseille ; Etude sur l'usage de quelques particules dans le latin chrétien - 1° partie: les adverbes
J41761: JANSSEN GEORGES - Le crédit confirmé en France et en Belgique - Etude critique
H89024: JANSSEN LOUIS - Nicolaas, de duivel en de doden. Opstellen over volkscultuur
H75852: JANSSEN JOH. - Der selige Pfarrer von Ars, Joh. Bapt. Maria Vianney, in seinem Leben und Wirken, nebst einem Blütenstrauk der geistvollsten Reden
H69955: JANSSEN JOS. - Onze reliekenschat
R63743: JANSSEN EM. S.J. - God grijpt ons aan. Essays over de Heilig-Hart-devotie
G96217: JANSSEN FRANS A. & BOUMAN JOSE (EDS.) - De boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding, en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met eene nauwkeurige opgave van al de formaten (1822)
G92540: JANSSEN HAN - De geschiedenis van de speelkaart (The history of the playing card, English summary included)
G83904: JANSSEN ANDREAS JOZEF - Het antieke Tropaion
G62335: JANSSEN E.M. - Jacob Burckhardt-Studien [2vols.] I. Jacob Burckhardt und die Renaissance, II. Jacob Burckhardt und die Griechen
G42611: JANSSEN J. DR. - La Russie et la Pologne il y a un siècle
G40056: JANSSEN JOHANNES (& PASTOR LUDWIG, ERGÄNZT UND HERAUSG. VON) - Culturzustände des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters bis zum Beginn des dreissigjährigen Krieges - Viertes Buch
G16989: JANSSEN A. - Ras - natie - vaderland
F38720: JANSSEN HERMAN C.SS.R. - Montaigne fidéiste
B81039: JANSSEN HERMAN - Hier woon ik ; 50 jaar religieus geïnspireerde diestverlening op 't Zwart Goor
V33794: JANSSEN HAN - Speelkaarten
R55376: JANSSEN JEAN (& PARIS E., TRAD.) - L'Allemagne et la Réforme - La civilisation en Allemagne depuis la fin du moyen age jusqu'au commencement de la guerre de trente ans [8 volumes]
R103593: JANSSEN C. O.CARM. - Les origines de la réforme des Carmes en France au XVIIe siècle
R42826: JANSSEN N.A. PR. (UIT HET ITALIAANSCH DER CIVILTA CATTOLICA DOOR) - Rome's bestemming of de Geschiedenis en de Lotwisselingen van Rome met betrekking tot en in verband met de politieke souvereiniteit der Pausen, van af den h.Petrus eersten paus tot op onze dagen [2 delen]
R75651: JANSSEN JOH. - Der Capuziner Franz Borgias. Ein Bild aus de Klosterleben der Gegenwart
T81408: JANSSEN WILLEM ADRIAAN FRANCISCUS - De verbreiding van de uu-uitspraak voor Westgermaansch û in Zuid-Oost-Nederland, met bijhoorenden atlas met isoglossenkaartjes
R97776: JANSSENS EM. - Oberammergau. Beschrijving mijner reis en der beroemde Passiespelen
R89724: JANSSENS A.J.M. - Verstrooide perels. Rijmgebeden van oude beeldekens afgeschreven
R106164: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Gratia Dei et Christi (I-II, Q. CIX - Q. CXIV) [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomus IX]
X88930: JANSSENS B., ROOSEN B. & VAN DEUN P. (EDS.) - Philomathestatos. Studies in Greek Patristic and Byzantine Texts presented to Jacques Noret for his sixty-fifth birthday [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 137]
B74620: JANSSENS JEROEN - De Belgische natie viert. De Belgische nationale feesten 1830-1914
T65414: JANSSENS A.J.M. - Gedichten. Tweede reeks
R106162: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Homine sue De hominis natura, elevatione et lapsu. Pars I: De hominis natura [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomus VII]
R95569: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Deo Trino [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomus III]
R95566: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Deo creatore et de Angelis [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomus VI]
R95565: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Deo Uno [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomi I-II]
R95567: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Deo-Homine sive de Verbo Incarnato, II.Pars: Mariologia & Soteriologia [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomus V]
X94463: JANSSENS GERARD - Stress in Arabic and word structure in the modern Arabic dialects
M97755: JANSSENS REMY - Begrippen van Gregoriaanschen Zang
R90137: JANSSENS A.J.M. - Verstrooide perels. Rijmgebeden van oude beeldekens afgeschreven
J29495: JANSSENS LOUIS - Droits personnels et autorité
R47411: JANSSENS AL. - Anglicaansche en protestantsche bekeerlingen (Stanton, Johnson, Delany, Orchard, Legio)
F18678: JANSSENS E. - Le néo-criticisme de Charles Renouvier - Théorie de la connaissance et de la certitude
G61786: JANSSENS MARC - De betrekkingen tussen Rhodos en Egypte onder de dynastie der Lagiden (323-30 v.C.) Een prosopografisch onderzoek
B38543: JANSSENS G. - Gheel in beeld en schrift
B67274: JANSSENS P. - Tijdschriften van de geestelijkheid in Vlaanderen (1850-1960) [Nederlandse volkskundige bibliografie, XIX]
F97937: JANSSENS JULES & DE SMET DANIEL (EDS.) - Avicenna and his heritage. Acts of the International Colloquium, Leuven - Louvain-la-Neuve, September 8-11, 1999
R62631: JANSSENS LOUIS - Personne et société - Théories actuelles et essai doctrinal
F90952: JANSSENS ED. - La morale de l'impératif catégorique et la morale du bonheur
F82273: JANSSENS E. - Le néo-criticisme de Charles Renouvier - Théorie de la connaissance et de la certitude
R106163: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Homine sue De hominis natura, elevatione et lapsu. Pars II: De hominis elevatione et lapsu [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomus VIII]
F69021: JANSSENS HERMAN F. - L'entretien de la sagesse. Introduction aux oeuvres philosophiques de Bar Hebraeus
W73031: JANSSENS PAUL - Sur le rôle des corrélations en turbulence homogène
R60366: JANSSENS AL. C.I.C.M. (SCHEUT) - Het protestantsch zendingswerk
R60308: JANSSENS J. - De mariale persoonlijkheid van Jacob van Maerlant. Jacob van Maerlants werken beschouwd in het licht van zijn Mariacultus en als resultante van de toenemende Mariaverering in de middeleeuwen
W66087: JANSSENS EMILE L. - Les Hydraena de l'Egéide
R106160: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Deo-Homine sive de Verbo Incarnato, I.Pars: Christologia [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomus IV]
R106161: JANSSENS LAURENTIUS S.T.D. (O.S.B.) - Tractatus de Deo Trino [in: Summa theologica ad modum commentarii in Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam, tomus III]
F37112: JANSSENS P. - Hoofdbegrippen uit de platonische dialogen Lusis en Sumposion
S85162: JANSSENS DE BISTHOVEN BOUDEWIJN & DE BACKER CHRISTIAN - Inventaris van het bisschoppelijk archief van Brugge
S84586: JANSSENS DE BISTHOVEN AQUILIN - Stedelijk Museum voor Schone Kunsten (Groeningemuseum) Brugge, deel I [in: De Vlaamse Primitieven I: Corpus van de vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, vol.I]
R57323: JANSSENS AL. - Anglicaansche bekeerlingen ; Newman, Faber, Manning, Benson, Knox, Kinsman, Chesterton
R78745: JANSSENS AL. C.I.C.M. (SCHEUT) - De heilige wijdingen. Bisschoppen en priesters
C66738: JANSSENS A. - Oniticellini coleoptera lamellicornia Fam. Scarabaeidae
R38628: JANSSENS EDGAR - La doctrine mariale de Bossuet
R38305: JANSSENS LAURENT - Adolphe Kolping, Apôtre des artisans - notice biographique
R35353: JANSSENS AL. - Newman - Inleiding tot zijn geest en zijn werk
B95773: JANSSENS C.SS.R. - Kantteekeningen over Bazel-Waas [in: Annalen van den oudheidkundigen kring van het Land van Waas, deel 51 (1939) 1e en 2e aflevering, volledig]
R31454: JANSSENS LAURENT - Adolphe Kolping, Apôtre des artisans - notice biographique
R76851: JANSSENS JEAN-PIERRE - Dialectique du sacré et du profane selon Mircea Eliade
B91099: JANSSENS HENRI LAURENT O.S.B. - Théodore Janssens 1825-1889. Recueil de souvenirs. Le père de famille, Le patron chrétien, L'homme d'oeuvres, L'artiste, L'homme politique
R53393: JANSSENS AL. (C.I.C.M., SCHEUT) - De heilige Maagd en Moeder Gods Maria. I: Het dogma en de apocriefen
R53391: JANSSENS AL. (C.I.C.M., SCHEUT) - De heilige Maagd en Moeder Gods Maria. III: De heerlijkheden van het Goddelijk Moederschap
B89392: JANSSENS M. C.SS.R. - De Zwartzusters van Rupelmonde
C66737: JANSSENS A. - Scarabaeini coleoptera lamellicornia Fam. Scarabaeidae
R27582: JANSSENS LOUIS - Personne et société - Théories actuelles et essai doctrinal
B87068: JANSSENS GUSTAAF & STENGERS JEAN (EDS.) - Nieuw licht op Leopold I & Leopold II. Het Archief Goffinet
S20629: JANSSENS FINITA - Perestroik'Art Polyloog - Kunstproject hedendaagse Russische schilderkunst 1985-1990. Perstroik'Art Polylogue - Projet d'art peinture russe contemporain 1985-1990
G96564: JANSSONIUS VAN ALMELOVEEN THEODORUS - Fastorum Romanorum consularium libri duo, quorum prior juxta seriem annorum, posterior secundum ordinem alphabeticum digestus, continet plurimas veterum scriptorum, maxime historicorum, legum, atque inscriptionum emendationes. Accedunt praefecti urbis Romae et Constantinopolis
S85239: JANTZEN HANS - Das niederländische Architekturbild
S79650: JANTZEN HANS - Das Niederländische Architekturbild
B58697: JANUS R.-E. - Onhaye et saint Walhère - Vieilles histoires d'un village et d'un saint de Belgique
R63365: JANVIER L'ABBÉ - Vie de M. Dupont mort à Tours en odeur de sainteté le 18 mars 1876
R49900: JANVIER L'ABBÉ - Vie de M. Dupont mort à Tours en odeur de sainteté le 18 mars 1876 (édition abrégée)
R53815: JAOUEN J. (M.S.) - La grace de la Salette au regard de l'église
X80089: JAPANESE GOVERNMENT RAILWAYS - Travelers map of Japan, Chosen (Korea), Taiwan (Formosa). With brief descriptions of the principal tourist points in Japan
N83978: JAPPE ALBERTS W. (ED.) - De stadsrekeningen van Arnhem [3 volumes] I: 1353-1377, II: 1377-1401, III: 1402-1420
L80116: JAPPE ALBERTS W. - Geschiedenis van beide limburgen. Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden [2 delen]
W77215: JAQUEROD ADRIEN & PERROT F.-LOUIS - Sur le point de fusion de l'or et la dilation de quelques gaz à haute température
S87638: JAQUES RENATE & FLEMMING ERNST - Encyclopedia of Textiles. Decorative fabrics from antiquity to the beginning of the 19th century, including the Far East and Peru
G104397: JAQUET EUGENE & CHAPUIS ALFRED - Histoire et technique de la montre suisse, de ses origines a nos jours
T75452: JARCEVA V.N. (RED.) - Jazyki i dialekty mira: prospekt i slovnik [A survey of the languages and dialects of the world]
M87875: JARDILLIER ROBERT - La musique de chambre de César Franck. Etude et analyse
M83260: JARDILLIER ROBERT - Pelléas
R57516: DU JARDIN THOMAS O.P. - De officio sacerdotis, qua judicis et medici in sacramento poenitentiae Introductio brevis, in gratiam et commodum tyronis theologi-
R104529: JARICOT IRENEE O.CART. - Notice historique sur la congrégation nationale espagnole de l'Ordre des Chartreux (2 volumes) [Analecta Cartusiana, 184]
M95115: JAROCINSKI STEFAN (& JANKELEVITCH VLADIMIR, PREFACE) - Debussy impressionnisme et symbolisme
R70209: JAROS KARL - Sichem. Eine archäologische und religionsgeschichtliche Studie mit besonderer Berücksichtigung von Jos 24
R100090: JARRETT-KERR MARTIN C.R. - Patterns of Christian Acceptance. Individual Response to the Missionary Impact 1550-1950
S96894: JARRY MADELEINE - La Tapisserie des origines à nos jours
R41996: JARRY E. - L'église contemporaine [2 tomes]
T81414: JARRY PAUL - Etudiants et grisettes romantiques
W94702: JARVI PENTTI (DIR.) & JARNEFELT GUSTAF (COLL.) - Visual observations of artificial earth satellites in Finland, 1964 January - 1964 December
G103399: JASHEMSKI WILHELMINA F. - The gardens of Pompeii, Herculaneum and the Villas destroyed by Vesuvius
B94276: JASPAERS GUSTAVE - De Belgen in Holland 1914-1917
T64997: JASPAERT KOEN - Statuut en structuur van standaardtalig Vlaanderen
R67213: JASPER DETLEV - Das Papstwahldekret von 1059. Uberlieferung und Textgestalt
E94250: JASPERS DANY & VERMOORTEL PHILIP (EDS.) - Bedrijf & taal, Opstellen voor Wilfried Janssens. Businees & language, Essays in honour of Wilfried Janssens
F20954: JASPERS KARL - Von der Wahrheit
F30176: JASPERS KARL - Raison et déraison de notre temps (traduit de l'allemand par H.Naef, avec la collaboration de M.-L. Solms)
F66680: JASPERS KARL - Descartes und die Philosophie
F61541: JASPERS KARL - Vernunft und Freiheit - Ausgewählte Schriften
F61431: JASPERS KARL (& SANER HANS, HRSG.) - Notizen zu Martin Heidegger
F38714: JASPERS LUDGER - Der Begriff der menschlichen Situation in der Existenzphilosophie von Karl Jaspers
F32439: JASPERS KARL - Die philosophische Glaube angesichts der Offenbarung
F28218: JASPERS KARL - Die philosophische Glaube
F18663: JASPERS KARL - Nietzsche - Einführung in das Verständnis seines Philosophierens
F102682: JASPERS KARL - Die grossen Philosophen, Erster Band
F102679: JASPERS KARL - Von der Wahrheit
R63439: JASPERT BERND HRSG. - Rudolf Bultmanns Werk und Wirkung
T32130: JASTRZEBSKA JOLANTA DANUTA - Personnages tragiques et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine
X72886: JAT-SEN SOEN (FERGUSON THOS. T.H., VERTAL.) - De ziel van het moderne China. De drie volksbeginselen van Soen Jat-Sen, beknopt vertaald door Thos. T.H. Ferguson
Y56670: JAUBERT C. - Souvenirs de madame C. Jaubert. Lettres et correspondances (Berryer, 1847 et 1848, Alfred de Musset, Pierre Lanfrey, Henri Heine)
R34564: JAUFFEN JOHANNES - Friedrich Leopold Graf zu Stolberg ; Sein Entwicklungsgang und sein Wirken im Geiste der Kirche
R50719: JAUGEY J.-B. (& DE RIANCEY HENRY, INTROD.) - Le Concile oecuménique petit traité théologique adressé aux gens du monde
R49530: JAUGEY J.-B. - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, contenant les preuves principales de la vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des sciences humaines
W66077: JAUMOTTE J. - Un nouveau météorographe pour ballon-sonde
G68651: JAURES JEAN (VEBER ADRIEN, TRAD.) - Les origines du socialisme allemand
P44430: JAVAL EMILE DR. - Entre aveugles - Conseils à l'usage des personnes qui viennent de perdre la vue
W19802: JAVET PIERRE - La figure de l'univers - cosmogonies modernes
R103944: JAVIERRE ANTONIO M. - El tema literario de la sucesion en el Judaismo, Helenismo y Cristianismo primitivo. Prolegomenos para el estudio de la "Sucesion Apostolica"
S45123: JAWORSKA WLADYSLAWA - Tadeusz Makowski polski malarz w Paryzu
F23794: JAWORSKI HELAN - Pourquoi la mort ? - l'intériorisation (avant-propos d'Alfred Mortier)
F101315: JAY MARTIN - The Virtues of Mendacity. On Lying in Politics
W35986: JAY GOULD STEPHEN - La vie est belle - Les surprises de l'évolution
R103724: JEAN XXII [JOHANNES XXII] (& FAYEN ARNOLD, PUBL.) - Lettres de Jean XXII (1316-1334) Textes et analyses. Tome II 1re partie: 1325-1330
B104221: JEAN DES PREIS DIT D'OUTREMEUSE (& BORMANS STANISLAS, PUBL.) - Ly Myreur des Histors, Chronique de Jean des Preis dit d'Outremeuse. Tome IV (4)
B104222: JEAN DES PREIS DIT D'OUTREMEUSE (& BORGNET AD., PUBL.) - Ly Myreur des Histors, Chronique de Jean des Preis dit d'Outremeuse. Tome V (5)
R68617: JEAN-NESMY CLAUDE - Spiritualité de la Pentecôte
X71185: JEAN CHARLES-F. - Grammaire hébraïque élémentaire, suivie de notions d'araméen biblique
B104140: JEAN DE LOS, HENRI DE MERICA & THEODERICUS PAULI (& DE RAM P.F.X., ED.) - Documents relatifs aux Troubles du Pays de Liège sous les princes-évêques Louis de Bourbon et Jean de Horne, 1455-1505
T56810: JEAN CHARLES-F. & HOFTIJZER JACOB - Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l'ouest
R24180: JEAN DE SAINT-MARTIAL - Trésors de Rome - témoins de foi
M101579: JEAN-SANS-TERRE - A la mer ! Opera-comique en un acte
R88243: JEAN-AIMÉ DE LA SAINTE FAMILLE O.C.D. (TRADUCTION) - Instructions des Frères Déchaussés de l'Ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel, traduites par le r.p. Jean-Aimé de la Sainte Famille
R86806: JEAN D'APAMEE (& LAVENANT RENE S.J., ED.) - Dialogues et traités. Introduction, traduction et notes [Sources chrétiennes, 311]
R86748: JEAN DAMASCENE (& VOULET PIERRE S.J., ED.) - Homélies sur la nativité et la dormition. Texte grec, introduction, traduction et notes [dans: Sources chrétiennes, 80]
R86224: JEAN DE JESUS-MARIE O.C.D. (& JOSEPH-MARIE DE SACRE-COEUR O.C.D., TRAD.) - L'aiguillon de componction, composé en 1613 par le père Jean de Jésus-Marie carme déchaussé
R86220: JEAN DE JESUS-MARIE (& BERTHOLD-IGNACE DE STE-ANNE O.C.D., TRAD.) - Discipline claustrale ou pratique des actes de la vie religieuse, pour les accomplir d'une manière spirituelle et parfaite, à l'usage des Carmes Déchaussés [relié avec:] Vade-mecum des novices de l'ordre de notre-dame du Mont-Carmel
R86165: JEAN DE JESUS-MARIE O.C.D. - Discipline monastique ou Exhortations sur la règle des Frères Déchaussés de l'Ordre de Bse Vierge Marie du Mont-Carmel
H45711: JEAN, SIRE DE JOINVILLE - Histoire de S. Louis (texte rapproché du français moderne)
G99262: JEAN D'OUTREMEUSE (& GOOSSE ANDRE, ED.) - Jean d'Outremeuse : Ly Myreur des Histors. Fragment du second livre (années 794-826)
G95942: JEAN DE SEPTCHENES [PSEUD. DE COLLIN DE PLANCY, JACQUES ALBIN SIMON] - Jacquemin le franc-maçon, légendes des sociétés secrètes
G86689: JEAN-BERNARD [= PSEUD. DE JEAN-BERNARD PASSERIEU] - Histoire anecdotique de la Révolution Française. [5 volumes] I: 1789, II: 1790, III: 1791, IV: 1792, V: 1793. Les lundis révolutionnaires
F80724: JEAN DE RIPA [GIOVANNI DA RIPA, JEAN DE LA MARCHE] (& COMBES ANDRE, ED.) - Lectura super primum sententiarum. Prologi, Quaestiones I & II. Edition critique
R16046: JEAN-BAPTISTE (CARME DÉCHAUSSÉ), - Pologne-Russie-Sibérie. Joseph Kalinowski [P. Raphaël] officier du génie dans l'armée russe, exilé en Sibérie, Carme déchaussé. D'après ses mémoires et ses correspondances. Influence contraire du Catholicisme et du Schiasme moscovite sur la civilisation
R41303: JEAN DE JESUS-MARIE O.C.D. (& BERTHOLD-IGNACE DE SAINTE-ANNE CARME DÉCHAUSSÉ DU COUVENT DE BRUXELLES; TRADUCTION DU LATIN) - Instruction des novices du vén.père Jean de Jésus-Marie 3e préposé-général de l'ordre des Carmes déchaussés mort en 1615 en odeur de sainteté. Précédée de la biographie du vénérable auteur
B104220: JEAN DES PREIS DIT D'OUTREMEUSE (& BORGNET AD., PUBL.) - Ly Myreur des Histors, Chronique de Jean des Preis dit d'Outremeuse. Tome 2
R46365: JEAN DE JESUS-MARIE O.C.D. (& THEODORE DE ST-JOSEPH O.C.D., ÉD.) - Instruction du maitre des novices - traduction et notes P.Théodore de St-Joseph
R80720: JEAN DE SCHOONHOVEN (& GRUIJS ALBERT, ED.) - Jean de Schoonhoven : De Contemptu huius mundi. Edition critique et analyse doctrinale
R103102: JEAN DE JESUS MARIE FR. O.C.D. (& STRINA GIOVANNI MARCO O.C.D., TRAD.) - Soliloqui dell'anima fedele
B101791: JEAN DE HOCSEM (& KURTH GODEFROID, ED.) - La chronique de Jean de Hocsem, nouvelle édition publié par Godefroid Kurth
R79936: JEAN DE JESUS MARIE FR. O.C.D. (CARME DÉCHAUX DE CALAHORRA) (& STRINA GIOVANNI MARCO, ED.) - Le culte de la Prudence [Liber De Studio Prudentiae] (Edition critique, transcription, introduction en notes par le P.Giovanni Marco Strina O.C.D.)
R79536: JEAN DE CAULIBUS (PSEUDO-BONAVENTURE) & BAYART PAUL (ED.) - Méditations sur la vie du Christ (dites de Saint Bonaventure)
Y105906: JEAN DE LUXEMBOURG (& DELISLE LEOPOLD, ED.) - Le triomphe et les gestes de Mgr Anne de Montmorency, connétable grand maître et premier baron de France. Poème de Jean de Luxembourg
R49814: JEAN CHRYSOSTOME (& RAYNAUD J.-M., TRAD.) - S.Jean-Chrysostome. Les six livres du Sacerdoce (texte grec avec une traduction- par M.-J.Raynaud) [bilingue-bilingual]
R49589: JEAN CHARLES-F. - Grammaire hébraïque élémentaire, suivie de notions d'araméen biblique
R45839: JEAN-PAUL II (& PANNET ROBERT, INTRODUCTION, CHOIX DE TEXTES, INDEX ET TABLES) - Marie, ma mère - Recueil de discours et de lettres sur la vierge Marie
B104219: JEAN DES PREIS DIT D'OUTREMEUSE (& BORGNET AD., PUBL.) - Ly Myreur des Histors, Chronique de Jean des Preis dit d'Outremeuse. Tome 1
B99508: JEAN DE THIELRODE - Chronique de S. Bavon a Gand, par Jean de Thielrode (1298), d'après le Ms. original appartenant à m. Lammens, bibliothécaire de l'université de cette ville
G103803: JEAN DU BELLAY (& SCHEURER REMY, ED.) - Correspondance du cardinal Jean du Bellay, tome II: 1535-1536
B103782: JEAN DE STAVELOT (& BORGNET AD., PUBL.) - Chronique de Jean de Stavelot [relié avec:] Table analytique des matières contenues dans la chronique (par Stanislas Bormans)
G103804: JEAN DU BELLAY (& SCHEURER REMY, ED.) - Correspondance du cardinal Jean du Bellay, tome II: 1529-1535
R77558: JEAN XXII [JOHANNES XXII] (& FAYEN ARNOLD, PUBL.) - Lettres de Jean XXII (1316-1334) Textes et analyses. Tome I: 1316-1324
R77557: JEAN XXII [JOHANNES XXII] (& FAYEN ARNOLD, PUBL.) - Lettres de Jean XXII (1316-1334) Textes et analyses. Tome II 1re partie: 1325-1330
S29919: JEAN-NESMY CLAUDE & SAULNIER RENÉ - Flordavid peintre de France et d'Israël (par Cl.Jean-Nesmey, pp.297-311 ill.) & Un moine imagier Dom André Bouton - (par R.Saulnier, pp.312-320 ill.)
B94283: JEAN DE HOCSEM (& KURTH GODEFROID, ED.) - La chronique de Jean de Hocsem, nouvelle édition publié par Godefroid Kurth
R1069: JEAN AUGUSTE S.J. - Le Maduré ; l'ancienne et la nouvelle mission (complet en 2 volumes)
R27984: JEAN DE JESUS MARIE FR. O.C.D. (CARME DÉCHAUX DE CALAHORRA) (& STRINA GIOVANNI MARCO, ED.) - Le culte de la Prudence [Liber De Studio Prudentiae] (Edition critique, transcription, introduction en notes par le P.Giovanni Marco Strina O.C.D.), [bilingue: latin/français]
B87356: JEAN DE STAVELOT (& BORGNET AD., PUBL.) - Chronique de Jean de Stavelot
B87358: JEAN DES PREIS DIT D'OUTREMEUSE (& BORGNET AD. & BORMANS STANISLAS, EDS.) - Ly Myreur des Histors, Chronique de Jean des Preis dit d'Outremeuse. 7 volumes (complet)
B104145: JEAN [JAN] VAN HEELU & WILLEMS J.F. (ED.) - Rymkroniek van Jan van Heelu betreffende den slag van Woeringen, van het jaer 1288. Chronique en vers de Jean van Heelu, ou relation de la bataille de Woeringen
R103995: JEAN XXII [JOHANNES XXII] (& FAYEN ARNOLD, PUBL.) - Lettres de Jean XXII (1316-1334) Textes et analyses. Tome I: 1316-1324
T81677: JEAN DE BRUGES - Il n'y a pas de langue flamande
R52558: JEAN-NESMY CLAUDE - La vérité de Fatima
H34006: JEANCARD M. (MISSIONNAIRE DE PROVENCE) - Vie du b. Alphonse-Marie Liguori, Evêque de sainte-Agathe des Goths et fondateur de la Congrégation des prêtres missionnaires du très-saint-Rédempteur
F30162: JEANDIDIER ARMAND (& CUENOT L., PRÉFACE) - La connaissance humaine [2 vols.]
M83478: JEANGOUT JOS. - La chanson de l'Ardenne
R49974: JEANJACQUOT PIERRE S.J. - Simples explications sur la coopération de la Très-Sainte Vierge à l'oeuvre de la rédemption et sur la qualité de mère des chrétiens
R86234: JEANNE-MARGUERITE DE LA MISERICORDE O.C.D. - Le banquet sacré ou L'idée d'une parfaite Carmélite, retraite annuelle de dix jours
R86169: JEANNE-MARGUERITE DE LA MISERICORDE O.C.D. - Le banquet sacré ou L'idée d'une parfaite Carmélite, retraite annuelle de dix jours
R103046: JEANNE-FRANCOISE DE CHANTAL [FREMYOT] (& MIGNE, ED.) - Oeuvres complètes de Ste Jeanne-Françoise de Chantal, fondatrice et première supérieure de l'ordre de la Visitation-Sainte-Marie. Edition seule complète [2 volumes]
R30256: JEANNE D'ARC SOEUR (OP) - Chemins à travers la Bible - Ancient et Nouveau Testament
E41797: JEANNENEY JEAN-MARCEL - Les commerces de détail en Europe occidentale - Essai de comparaison internationale de la productivité des magasins et du travail commercial
S95195: JEANNERET MICHEL & NATALE MAURO (DIR.) - La Renaissance italienne. Peintres et poètes dans les collections genevoises
H53101: JEANNET CLAIRE-PASCALE (CLARISSE) & HUBAUT MICHEL O.F.M., INTROD. - Sainte Claire d'Assise
R38575: JEANNIARD DU DOT A. - Le spiritisme dévoilé ou les faits spirites constatés et commentés
R81546: JEANNIN ABBÉ - Eglise et fin de siècle
R48053: JEANROY V. (PRÊTRE DU SACRÉ-COEUR) - Sainte Gertrude et la sainte Vierge - Mois de Marie d'après ste Gertrude
G93984: JEANS (& BAILLE, TRAD.) - La suprématie de l'Angleterre. Ses causes, ses organes et ses dangers
F62406: JEANSON FRANCIS (& SARTRE JEAN-PAUL, LETTRE-PRÉFACE) - Le problème moral et la pensée de Sartre
F52728: JEANSON FRANCIS - Signification humaine du rire
F448: JEANSON FRANCIS (& SARTRE JEAN-PAUL, LETTRE-PRÉFACE) - Le problème moral et la pensée de Sartre
B104285: JEANTIN [JEAN-FRANCOIS-LOUIS] - Les Chroniques de Saint-Hubert
R32812: JEANVROT VICTOR - Le clergé national sous la révolution - Pierre Suzor Evêque de Tours (avec un fac-simile et des documents inédits)
R68022: JEAUNEAU E.A. (ED.) [IOHANNES SCOTTUS ERIUGENA] - Iohannis Scotti seu Eriugenae Periphyseon [Corpus Christianorum, Instrumenta Lexicologica Latina, Fasc.173 Series A]
F105728: JEAUNEAU EDOUARD - Quatre thèmes érigéniens (Conférence Albert-le-Grand 1974)
R69460: JEDIN HUBERT - Der Abschluss des Trienter Konzils 1562/63. Ein Rückblick nach vier Jahrhunderten
T59973: JEGENSDORF LOTHAR - Die spekulative Deutung und poetische Darstellung der Natur im Werk von Johannes Schlaf
R48123: JEHAN L.-F. - Le christianisme dans les Gaules. Examen critique des nouvelles publications contre l'apostolicité des églises de France
W22894: JÉHAN L.-F. - Botanique et physiologie végétale
R39876: JEHOUDA JOSUÉ - La vocation d'Israël I
R48640: JEILER IGNATIUS O.F.M. - De mystieke maagd Crescentia Hösz van Kaufbeuren - een zalige uit de derde orde van St. Franciscus
M94149: JELIC VINKO (& VIDAKOVIC ALBE, ED.) - Vinko Jelic (1596-1636?) i njegova zbirka duhovnih koncerata i ricercara "Parnassia Militia" (1622)
F28213: JENATTON R.P.E. - Le régime électif
F28212: JENATTON R.P.E. - La meilleure forme de pouvoir (Tome II seule)
F28211: JENATTON R.P.E. - La meilleure forme de pouvoir [en 2 tomes]
S94818: JENCKS CHARLES - Post-Modernism. The new classicism in art and architecture
O21353: JENCKS CHRISTOPHER & RIESMAN DAVID, - The Academic Revolution [a sociological and historical analysis of American higher education]
R66005: JENKINS JOHN I. - Knowledge and faith in Thomas Aquinas
C84941: JENKINS NANCY - La barque royale de Cheops. Loe bateau sous la Pyramide
B47761: JENNES ALF. & HENDRICKX FR. - Brasschaat sint Antonius 150 jaar parochie vijf eeuwen geschiedenis, met een terugblik door Fr. Hendrickx
C38993: JENNIGES EM. - Traité de Kiluba-Sanga tel qu'il est parlé au secteur du Haut Luapula (Katanga) et régions limitrophes
C38989: JENNIGES EM. - Dictionnaire Français-Kiluba exposant le vocabulaire de la langue kiluba telle qu'elle se parle au Katanga
X71536: JENSEN HANS - Grammatik der kanaresischen Schriftsprache
T56278: JENSEN HANS - Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart
F62762: JENSEN HENNING - Motivation and the Moral Sense in Francis Hutcheson's Ethical Theory
M61492: JEPPESEN KNUD - Kontrapunkt - Lehrbuch der klassischen Vokalpolyphonie
R70329: JEREMIAS ALFRED - Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. Handbuch zur biblisch-orientalischen Altertumskunde
R70310: JEREMIAS JORG - Theophanie. Die Geschichte einer alttestamentlichen Gattung
C85289: JEREMIAS ALFRED - Die Panbabylonisten Der Alte Orient und die Aegyptische Religion
R70141: JEREMIAS JORG - Kultprophetie und Gerichtsverkündigung in der späten Königszeit Israels
R78463: JEREMIAS JOACHIM - Unbekannte Jesusworte
R70057: JEREMIAS CHRISTIAN - Die Nachgeschichte des Sacharja. Untersuchungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der Visionsberichte im Alten Testament und zu ihrem Bildmaterial
R76013: JEREMIAS ALFRES - Babylonisches im Neuen Testament
R73331: JEREMIAS GERT - Der Lehrer der Gerechtigkeit
R51966: JEROME DE LA MÈRE DE DIEU O.C.D. - La doctrine du vénérable Frère Jean de Saint-Samson
R47952: JEROME SAINT (& LAGRANGE F., TRAD.) - Lettres choisies de saint Jérome (Nouvelle traduction française avec le texte latin, par l'abbé F. Lagrange)
R86802: JEROME SAINT (LARDET PIERRE, ED.) - Apologie contre Rufin. Introduction, texte critique, traduction et index [Sources chrétiennes, 303]
H63283: JEROME DE PARIS O.F.M.CAP. - Un grand Serviteur de Dieu et des pauvres. Saint Conrad de Parzham. Frère laic Capucin
R86182: JEROME DE LA MÈRE DE DIEU O.C.D. - Mes expériences au désert - retraite prêchée en mars 1949
H30587: JEROME DE PARIS P. O.F.M.CAP. - Saint Laurent de Brindes. L'homme et le Saint, L'infatigable Apôtre, Le maître ès-sciences sacrées
G89457: JEROME [DAVID] (& ANTOINE FRANCAIS, FRANCAIS DE NANTES, ED.) - Le manuscrit de feu m. Jerome, contenant son oeuvre inédit, une notice biographique sur sa personne, un fac simile de son écriture, et le portrait de cet illustre contemporain
R98097: JEROME SAINT (& MATOUGUES BENOIT, ED. & AIME-MARTIN L., DIR.) - Oeuvres de saint Jérome
R79858: JEROME DE LA MERE DE DIEU O.C.D. - La tradition mystique du Carmel
R39879: JEROME SAINT - Avis et instructions (précédés d'une préface de S.G.Mgr. De la Tour d'Auvergne, archevêque de Bourges)
R45687: JEROME SAINT (& LAGRANGE F., TRADUCTION) - Lettres choisies de saint Jérome - Nouvelle traduction française avec le texte latin en regard par l'abbé F. Lagrange
S103458: DE JERPHANION G. S.J. - La voix des monuments. Etudes d'archéologie. Nouvelle série
F23180: JERUSALEM WILHELM - Einleitung in die Philosophie
S85465: JESPERS - Floris Jespers [retrospectieve]
F77416: JESPERSEN OTTO (& CULIOLI ANTOINE, PRÉFACE) - La philosophie de la grammaire
H48583: JESUALDUS O.F.M.CAP. - Leven en daden van Franciscus van Assisië
R48940: JETTE MARIE HENRI - France religieuse du XVIIIe siècle - de la Révolution et de l'Empire ; Perspectives
X71567: JETTMAR KARL E.A. - Die Religionen des Hindukusch
F38515: JEUDON L. - La morale de l'honneur
T44789: JEURISSEN ALFONS - Verzameld werk [in 2 vol.] : I.Heikleuters, Geert de Roerdomp & De turfboer (inleiding door J.Droogmans) & II.Op de vlakte, Heksendans, Broeder Bertus, De witte vrouw & "A.Jeurissen herdacht" (door Adriaan Theatre)
T26923: JEURISSEN ALFONS - Geert de Roerdomp - historisch verhaal (1799)
T37725: JEURISSEN ALFONS - Heksendans - Volksoverleveringen uit de Limburgsche Kempen
E83164: JEVONS STANLEY W. - La monnaie et le mécanisme de l'échange
E83163: JEVONS STANLEY W. - La monnaie et le mécanisme de l'échange
S83318: JEWITT LLEWELLYNN - The Wedgwoods : being a life of Josiah Wedgwood ; with notices of his works and their productions, memoirs of thez Wedgwood and other families, and a history of the early potteries of Staffordshire
Q81450: JHOUNEY ALBER - Le livre du jugement. Hymne III La Rédemption
R98755: JIANMIN PETER ZHAO - Christus Dominus in the context of China
F105594: JOACHIM HAROLD H. (ED.) - Aristotle on coming-to-be and passing-away (De generatione et corruptione) A revised text with introduction and commentary
R44294: JOACHIM JOSEPH - Les trois couronnes de la postulante qui prend le voile ou trois discours pour cette cérémonie - Les quatre couronnes de la novice qui prononce ses voeux ou Quatre discours pour cette cérémonie
F23154: JOAD C.E.M. - Filosofie voor onze tijd
F21013: JOAD C.E.M. (INLEIDING DOOR A.VLOEMANS) - Gids voor het moderne denken
W82130: JOANET J. - Annotation à la géométrie élémentaire de Legendre
R103658: JOANNE DILENGE A S. JOSEPHO O.SS.T. - Robert Gaguin, poète et défenseur de l'Immaculée Conception. Edition critique des textes originaux parus à la fin du XVe siècle
R104413: JOANNES CLIMACUS, COSMAS INDICOPLEUSTES (& MIGNE J.-P., ED.) - S.P.N. Joannis scholastici, vulgo Climaci, abbatis montis Sina, Opera omnia, accedunt Cosmae Indicopleustae scripta quae exstant [in: Patrologiae cursus completus, patrologia graeco-latina LXXXVIII (PG 88)]
R104423: JOANNES XIPHILINUS, SYMEON JUNIOR, E.A. (& MIGNE J.-P., ED.) - Joanis Xiphilini, archiepiscopi Cp., Symeonis Junioris, Opera omnia, etc. [in: Patrologiae cursus completus, patrologia graeco-latina CXX (PG 120)]
R96474: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] - Cursus Theologicus (Johannis a Sancto Thoma). Tomus I, Tomus II, Tomus III, Tomus IV (2 volumes), Tomus V. [Tomi I-V, in 6 physical volumes]
R96466: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] (MATHIEU ARMAND & GAGNE HERVE, EDS.) - Cursus theologicus. In Iam - IIae. De Virtutibus
R96465: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] (MATHIEU ARMAND & GAGNE HERVE, EDS.) - Cursus theologicus. In Iam - IIae. De Caritate
R96463: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] (MATHIEU ARMAND & GAGNE HERVE, EDS.) - Cursus theologicus. In Iam - IIae. De Habitibus
R100302: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] - Cursus Theologicus (Johannis a Sancto Thoma). Tomus I, Tomus II, Tomus III, Tomus IV (2 volumes), Tomus V. [Tomi I-V, in 5 physical volumes]
R100301: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] - Cursus Theologicus (Johannis a Sancto Thoma). Tomus I, Tomus II, Tomus III, Tomus IV (2 volumes), Tomus V. [Tomi I-V, in 5 physical volumes]
R52710: JOANNES VAN HET KRUIS - Mystieke werken
J78426: JOANNES DEVOTUS [GIOVANNI DEVOTI] - De Notissimis in Jure legibus libri duo
R61734: JOANNES A JESU MARIA O.C.D. (SERVATIUS A S.PETRO O.C.D. & JEREMIAS A S.FRANCISCO O.C.D.) - Aenleydinge tot de volmaecktheyt, gemaeckt in het Latyn door de Seer Verlichten Vader Joannes a Jesu Maria eertyds Generael der Ongeschoende Carmeliten, overgeset in onse Nederlantsche Taele door de eerw.P. Servatius à S.Petro van nieuws verbetert door den Eerw: P.Jeremias à S.Francisco beyde religieusen van het selven Orden-
R77752: JOANNES CANTACUZENUS, DMETRIUS CYDONIUS, PHILOTHEUS PATRIARCHA CP., PHILOTHEUS SELYMBRIENSIS ARCHIEP. & MAXIMUS CHRYSOBERGA (MIGNE J.-P., ED.) - Traditio Catholica. saeculum XIV, anni 1360-1395. Joannis Cantacuzeni Opera omnia - Demetrii Cydonii necnon Philotei etc. [in: Patrologia Graeca, 76 (tomus unicus)]
R77748: JOANNES VECCUS [BECCUS, VEKKOS], NICEPHORUS BLEMMIDA & GEORGIUS CYPRIUS (MIGNE J.-P., ED.) - Traditio Catholica. Saeculum XIII, anni 1255-1298. Joannis Vecci Opera omnia,- Nicephori Blemmidae scripta quae reperiri potuerunt, dogmatica, logica, physica; nec non Georgii Cyprii,- [in: Patrologia Graeca, 71 (tomus unicus)]
R77736: JOANNES DAMASCENUS, ANDREAS CRETENSIS, E.A. (LEQUIEN MICHAEL O.P. & MIGNE J.-P., ED.) - Saeculum VIII, anni 756-775: sancti patri nostri Joannis Damasceni, monachi, et presbyteri Hierosolymitani, Opera Omnia quae exstant- [in: Patrologia Graeca, volumes 47-48]
R30574: JOANNES A CRUCE H. - Geestelijke werken van den H.Joannes a Cruce, eersten ongeschoeiden karmeliet, uit het spaansch vertaald volgens de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf door P.Fr.Henricus a S.Familia ; Eerste deel. Bestijging van de Karmel
R30573: JOANNES A CRUCE H. - Geestelijke werken van den H.Joannes a Cruce, eersten ongeschoeiden karmeliet, uit het spaansch vertaald volgens de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf door P.Fr.Henricus a S.Familia ; Derde deel. Kleiner Geschriften
F104444: JOANNES A SANCTO THOMA O.P. [JOHN OF ST.-THOMAS, JOHANNES POINSOT] (& REISER BEATUS O.S.B., ED.) - Cursus Philosophicus Thomisticus secundum exactum, veram, genuinam Aristotelis et Doctoris Angelici mentem [3 volumes, complete]
M95178: JOAQUIM MANUEL - Vinte livros de musica polifonica do Paco Ducal de Vila Viçosa, catalogados, descritos e anotados por Manuel Joaquim
B64087: JOB ARMEL - Le conseiller du roi (Roman)
Q38709: JOB ELIACHIM - Les Mystères de l'avenir dévoilés
E81945: JOBARD J.-B.-A.-M. - Organon de la propriété intellectuelle
S87729: JOBE JOSEPH (DIR.) - Le grand livre de la tapisserie. Huit siècles de tapisserie
H33295: JOBIT PIERRE - Thérèse d'Avila
H31892: JOBIT PIERRE (& DANIEL-ROPS, PRÉFACE) - L'évêque des pauvres: Saint Thomas de Villeneuve, Tomas de Villanueva 1486-1555
R40377: JOBIT PIERRE MGR. - L'église d'Espagne à l'heure du Concile
H61728: JOCHAM MAGNUS (BEARBEITET VON) - Bavaria sancta. Leben der Heiligen und Seligen des Bayerlandes uzr Belehrung und Erbauung für das christlicher Volk [2 volumes]
R20384: JOCHEMS M.J. C.M. - De missie in de litteratuur - I.Van de middeleeuwen tot de Franse revolutie
Q77899: JOCHNICK WALTER - Les questions les plus importantes de l'humanité [2 volumes] I: Esquisse de l'histoire de l'Esprit & Sur le rapport entre les Esprits libres et les Esprits incarnés, III: Le suicide
R59470: JOCQUE LUCAS & MILIS LUDOVICUS (EDS.) [BEATUS LIEBANENSIS ET ETERIUS OXOMENSIS] - Beatus Liebanensis et Eterius Oxomensis - Adversus Elipandum libri duo [in: Corpus Christianorum. Instrumenta lexicologica latina, 19A]
R59469: JOCQUE LUCAS & MILIS LUDOVICUS (EDS.) - Liber ordinis sancti Victoris Parisiensis (constitutiones) [in: Corpus Christianorum. Instrumenta lexicologica latina, 20A]
G102379: JODOGNE OMER & PAYEN JEAN CHARLES - Le fabliau & Le lai narratif [dans: Typologie des sources du moyen age occidental, TYP 13]
R72760: JOERGENSEN JOHANNES (DE WYZEWA TEODOR, TRAD.) - Pèlerinages franciscains
H46756: JOERGENSEN JOHANNES - Saint François d'Assise - sa vie et son oeuvre
H16993: JOERGENSEN JOHANNES - Saint François d'Assise - sa vie et son oeuvre
R55793: JOERGENSEN JOHANNES (& D'ARMAILHACQ PIERRE, TRAD.) - Le néant et la vie
F105172: JOHANNES PHILOPONOS [PHILOPONUS] (& BOHM WALTER, ED.) - Johannes Philoponos, Grammatikos von Alexandrien (6. Jh. n.Chr.) Ausgewählte Schriften (Christliche Naturwissenschaft im Ausklang der Antike, Vorlaufer der modernen Physik, Wissenschaft und Bibel)
G97557: JOHANNES DE GARLANDIA [JOHN OF GARLAND] - Dictionarius magistri Johannis de Garlandia
R13102: JOHANNES A CRUCE (& HENDRIK VAN 'T H. HUISGEZIN, UITG.) - Geestelijke werken van den H. Johannes a Cruce - eersten ongeschoeiden Carmeliet Kerkleeraar (Uit het Spaansch vertaald en op de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf verbeterd door Hendrik-) [3 volumes] I.Bestijging van den Karmel II.Donkere nacht en Gesstelijke Liefdezang III.Levendige liefdevlam en kleinere werken
R45893: JOHANNES A CRUCE (& HENDRIK VAN 'T H. HUISGEZIN PATER, VERTALING EN BEWERKING) - Geestelijke werken van den H. Johannes a Cruce - eersten ongeschoeiden Carmeliet Kerkleeraar (Uit het Spaansch vertaald en op de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf verbeterd door pater Hendrik) deel II. Donkere nacht en Geestelijke Liefdezang
R45892: JOHANNES A CRUCE (& HENDRIK VAN 'T H. HUISGEZIN PATER, VERTALING EN BEWERKING) - Geestelijke werken van den H. Johannes a Cruce - eersten ongeschoeiden Carmeliet Kerkleeraar (Uit het Spaansch vertaald en op de laatste nauwkeurig herziene uitgaaf verbeterd door pater Hendrik) deel I.Bestijging van den Karmel
E42161: JOHANNET RENÉ - Voyage à travers le capitalisme
T73246: JOHANNISSON TURE - Verbal och postverbal partikelkomposition i de Germanska spraken
T72783: JOHANNISSON TURE - Ett sprakligt signalement [A linguistic signalment]
R106445: JOHANNY RAYMOND - L'eucharistie, centre de l'histoire du salut chez Saint Ambroise de Milan
R101277: JOHN PAUL II POPE - Memory & Identity ; Personal Reflections
R101295: JOHN OF ST. THOMAS O.P. [JOANNES A SANCTO THOMA, JOHANNES POINSOT] - The Gifts of the Holy Ghost (translated from the Latin by Dominic Hughes O.P., with a foreword by Walter Farrell O.P.)
R70986: JOHN PAUL II [JOHANNES PAULUS II] (HEMMING LAURENCE PAUL E.A., EDS.) - Restoring faith in reason. A new translation of the encyclical letter Faith and Reason of Pope John Paul II, together with a commentary and discussion
R66518: JOHN OF READING (& LIVESEY STEVEN J., ED.) - Theology and science in the fourteenth century. Three questions on the unity and subalternation of sciences from John of Reading's commentary on the Sentences. Introduction and critical edition
V72452: JOHN HETHERINGTON & SONS LIMITED (MANCHESTER) - Catalogue illustré des machines pour filatures de coton et de laine
R106032: JOHN OF DAMASCUS [JOANNES DAMASCENUS, DAMASCENE] - Oktoechos tou en hagiois patros hemon Ioannou tou Damaskenou periechousa ten en tais kuriakais tou eniautou psallomenen anastasimon akolouthian
R69248: JOHNER DOMINICUS O.S.B. - Cantus ecclesiastici juxta editionem Vaticanam ad usum clericorum collecti et illustrati
R45801: JOHNER DOMINICUS O.S.B. - Erklärung des Kyriale (nach Text und Melodie von p.Dominicus Johner)
P60728: JOHNSON C.N. & BAKKER B.R. (BEWERKING) - Theorie en praktijk van het vullen der tanden (naar de vierde Amerikaanse uitgave)
P60727: JOHNSON C.N. - Principles and practice of filling teeth
P60663: JOHNSON C.N. - Principes et technique de l'obturation des dents
G84642: JOHNSON ERIC A. - Nazi-terreur. Gestapo, joden en gewone Duitsers
F66573: JOHNSON MONTE RANSOME - Aristotle on teleology
V55775: JOHNSON W. (RED.) - Scheve schepen - de vormenrijkdom van de Chinese scheepsbouw
A12065: JOHNSON, HARRY & LIGHTFOOT FREDERICK, - Maritime New York in ninetheenth-century photographs
R47874: JOHNSSON LENNART - Baptist reconsideration of Baptism and Ecclesiology - A presentation of the Baptist Union of Sweden and a stduy of its official response to BEM in relation to the public discussions primarily amongst its pastors and theologians
G88572: JOHNSTON ROBERT H. - New Mecca, New Babylon. Paris and the Russian Exiles, 1920-1945
S96839: JOHNSTONE PAULINE - Turkish embroidery
S88394: JOHNSTONE PAULINE - Byzantine tradition in church embroidery
S97153: JOHNSTONE PAULINE - A guide to Greek island embroidery
R84283: JOHRENDT JOCHEN & MULLER HARALD (EDS.) - Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpästen bis zu Innozenz III
R69758: JOHRENDT JOCHEN & MULLER HARALD (EDS.) - Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpästen bis zu Innozenz III
C69340: JOINET BERNARD - Mijn geloof in Tanzania. Bernard Joinet, priester in een socialistisch land
H47393: JOINVILLE (& DE WAILLY NATALIS) - Histoire de saint Louis (texte rapproché du français moderne et mis à la portée de tous par Natalis de Wailly)
R51450: JOIRON A. - Le mystère de l'eucharistie médité au pied des saints autels
X59652: JOKI AULIS J. - Die Lehnwörter des Sajansamojedischen
T98441: JOKI AULIS J. - Die Lehnwörter des Sajansamojedischen
S97011: VAN JOLE MARCEL & HAMMOCK VIRGIL - Paul Smolders
S92771: VAN JOLE MARCEL, DE CNODDER REMI & HAMMOCK VIRGIL - Daisy Wilford
S79102: VAN JOLE MARCEL (ED.) - Pol Mara
T55097: JOLIVET ALFRED & MOSSE FERNAND - Manuel de l'allemand du moyen âge des origines au XIVe siècle. Grammaire, textes, glossaire
F35019: JOLIVET RÉGIS - La notion de substance - Essai historique et critique sur le développement des doctrines d'Aristote à nos jours
F19728: JOLIVET REGIS - Introduction à Kierkegaard
F33454: JOLIVET RÉGIS - Le thomisme et la critique de la connaissance
F23167: JOLIVET RÉGIS - Hoofdlijnen der wijsbegeerte ; eerste deel.Logica of denkleer (uit het Fransch)
F23088: JOLIVET RÉGIS - Les sources de l'idéalisme
F104684: JOLIVET JEAN - Arts du langage et théologie chez Abélard
R102536: JOLIVET JEAN - Godescalc d'Orbais et la Trinité. La méthode de la théologie à l'époque carolingienne
E42114: JOLLY PIERRE - Le Clearing n'est pas mort-
E41590: JOLLY PIERRE - Traité des opérations de compensation - Les Clearings commerciaux
R54304: JOLLY, RENDU, MABILE, RAESS, THIBAULT, DELALLE, DUFETRE, DE MONTPELLIER, WICART, DE GARSIGNIES & DE MAZENOD [& MIGNE, ED.] - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés- publiée par m.l'abbé Migne. Tome 85: Les mandements ou sermons de nn.ss. Jolly, Rendu, Mabile, Raess, Thibault, Delalle, Dufrêtre, De Montpellier, Wicart, De Garsignies, De Mazenod
H37341: JOLY HENRI - Sainte Thérèse (1515-1582)
H37342: JOLY HENRI - Sainte Thérèse (1515-1582)
P80525: JOLY HENRI - Psychologie des grands hommes
P54349: JOLY HENRI [& JEANNIARD DU DOT A.] - L'imagination Etude psychologique [relié avec: Où en est l'hypnotisme son histoire, sa nature et ses dangers (par Jeanniard)]
P46650: JOLY HENRI - Psychologie des grands hommes
H35405: JOLY HENRI - Saint Jean Eudes (1601-1680)
R48052: JOLY EDMOND - Notre-Dame de Bonheur - a la bienheureuse Vierge Marie médiatrice de toutes les graces (Beatam me dicent)
T54559: JOLY A. - William Drummond de Hawthornden 1585-1649 Aperçu d'ensemble sur la vie et l'oeuvre du poète
R90381: JOLY VICTOR - Des Jésuites et de quelques engouements littéraires à propos du Juif errant
J80994: JOLY HENRI - La Belgique criminelle
H55546: JOLY HENRI - Psychologie des saints
H46256: JOLY HENRI - Saint Ignace de Loyola
H44159: JOLY HENRI - Saint Ignace de Loyola
H33448: JOLY HENRI - Psychologie des saints
R61049: JOLY EDMOND - Theotokos après le concile d'Ephèse. La mère de Dieu dans la pensée, l'art et la vie
R56772: JOMIER JACQUES O.P. - Bible et Coran
T60805: JONCKBLOET W.J.A. (UITGEG. EN TOEGELICHT DOOR) - Vanden Vos Reinaerde
R72173: JONCKBLOET G. S.J. - De prophetieën van Amos' zoon Isaias - in Nederlandsche verzen vertolkt, met ophelderende aantekeningen door G.Jonckbloet S.J.
T28520: JONCKBLOET W.J.A. (ED.) - Karel de groote en zijne XII pairs (fragmenten)
R39769: JONCKBLOET G. S.J. - De prophetieën van Amos' zoon Isaias - in Nederlandsche verzen vertolkt door G.Jonckbloet S.J.
T87958: JONCKBLOET W.J.A. - Geschiedenis der Middelnederlandsche dichtkunst [3 volumes]
R94390: JONCKHEERE ANNA-MARIA - God als vrij-geleide voor goed leven en handelen. Thomas van Aquino's systematische teksten over de predestinatie
T41036: JONCKHEERE KAREL - Raymond Brulez
T12582: JONCKHEERE, KAREL - Spiegel der zee
T12581: JONCKHEERE, KAREL - Cargo
S84208: JONCKHEERE KAREL, DE VLEESCHOUWER FRANS, VAN DER LINDEN RENAAT & BUSCHLER HILDE - Roger De Backer. Schilder van de Leie, de Kermissen en het Volksleven
T102298: JONCKHEERE KAREL - De hondenwacht - gedichten
T101590: JONCKHEERE KAREL - Proefvlucht
T103156: JONCKHEERE KAREL - Klein testament
T103155: JONCKHEERE KAREL - Tita vlucht
T29310: JONCKHEERE KAREL - De Vogels hebben het gezien
R16049: JONE HÉRIBERT (O.F.M.CAP.) - Précis de Théologie morale catholique (adapté aux règles du nouvau code de droit canon et aux prescriptions du code civil)
R101209: JONES E.A. - England's Last Medieval Monastery ; Syon Abbey 1415-2015
J98823: JONES H., MICHEL J.-H. & VIGNERON R. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XLVI, 1999 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98822: JONES H., MICHEL J.-H. & VIGNERON R. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XLV, 1998 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
J98821: JONES H., MICHEL J.-H. & VIGNERON R. (DIRS.) - Revue internationale des droits de l'antiquité, 3e série, Tome XLIV, 1997 (faisant suite à "Archives d'histoire du droit oriental et Revue internationale des droits de l'antiquité)
R70452: JONES HUGH O. - Die Logik theologischer Perspektiven. Eine sprachanalytische Untersuchung
F62788: JONES W.T. - The Romantic Syndrome. Toward a new method in cultural anthropology and history of ideas
W62006: JONES HARRY C. & ANDERSON JOHN A. - The absorbtion spectra of neodymium chloride and praseodymium chloride in water, methyl, alcohol, ethyl alcohol and mixtures of these solvents
W62004: JONES HARRY C. & WEST AUGUSTUS P. - A study of the temperature coefficients of conductivity in aequeous solutions and on the effect of temperature on dissociation
R49007: JONES GABRIELLE - Une belle figure du clergé liégeois [Jean-Guillaume Habets 1801-1876)
R101198: JONES E.A. & WALSHAM ALEXANDRA (EDS.) - Syon Abbey and its Books : Reading, Writing and Religion c.1400-1700
R12635: DE JONG J. (KARDINAAL) - Handboek der Kerkgeschiedenis - volledig in 4 delen: I.De oudheid (1-692) & II.Middeleeuwen (692-1517) & III.De Nieuwere tijd (1517-1789) & IV.De Nieuwste tijd (1789-1949)
X56463: JONG-IN KIM - Philosophical contexts for Wonhyyo's interpretation of Buddhism
N37836: DE JONG EDZ. FR. - J.Saks literator en marxist - een politieke biografie
M87040: DE JONG MARINUS - Strijkkwartet nr. III (opus 56)
L60932: DE JONG DOMIEN - Hoe Peter Van Eijnatten de kluis te Achel stichtte - ik sta er van te kijken- (tekst en documenten 1686 - 24 januari - 1986)
L17531: DE JONG DOMIEN - Momenten uit drie eeuwen kluishistorie [over Achel]
R21418: DE JONG C.A.M., - Kompas 1965-1985 - Een algemene krant met een katholieke achtergrond binnen het religieus pluralisme van Indonesië ; een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid
G61595: DE JONG MARIJNKE & VAN JOLE MARCELNKE - The power of example: 20 years of Europa Nostra Awards, Le pouvoir de l'exemple: 20 ans prix Europa Nostra, Het voorbeeld aan de macht: 20 jaar Europa Nostra Awards
R63454: DE JONG A.W.C. - Het concordaatshuwelijk - Onderzoek naar het wezen van de juridische structuur van het "concordaatshuwelijk" en de rechtsgeldigheid hiervan in enkele concordataire- en niet-concordataire landen
G60137: DE JONG HEIN - Vijftien jaren vrijmetselaar
S87223: DE JONG ERIK - Aardse paradijzen. I: De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de eeuw
X80256: DE JONG F. - Miscellanea Arabica et Islamica. Dissertationes in Academia Ultrajectina prolatae anno MCMXC [in: Orientalia Lovaniensia Analecta, 52]
S86052: DE JONG MARIJNKE & DE GROOT IRENE - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet. I: 15de en 16de eeuw
S85114: DE JONG JAN - Architektuur bij de Nederlandsche schilders vóór de Hervorming
R79818: DE JONG MARTIEN J.G. - Kerstfeest in de middeleeuwen, geschilderd en geschreven
C60841: DE JONG ROBERT CORNELIS - Die Wa-Laer in Suid-Afrika
R54489: DE JONG B.P.M. - Oude Maria-devoties in eere hersteld (Onse Lieve Vrou ter noot Godts van Gouda, onze lieve vrouw van Waddinxveen, Onze Lieve Vrouw van Foy te Maastrecht)
R73421: DE JONG MARTIEN J.G. - Vrede ende vrolicheyt. Kerstfeest in de middeleeuwen
T83953: DE JONG MARTIEN J.G. - Een klauwende muze. De tussenwereld van Maurice Gilliams
R96111: DE JONGE L.F.M. S.J. - De dienaar Gods Jan Philip Roothaan 1785-1853
B63943: DE JONGE RALF - Koningin Elisabeth. Zwierige vorstin in woelige tijden
P60646: DE JONGE COHEN TH.E. - Die Kronenstruktur der unteren Prämolaren und Molaren - Ein Beitrag zu der Morphologie des menschlichen Gebisses
P60526: DE JONGE COHEN TH.E. - Die Dimerie der Frontzähne. Ein weiterer Beitrag zur Morphologie des menschlichen Gebisses
N39346: DE JONGE VAN ELEMEET B.M. - Studiën op het gebied der Drentsche kerkgeschiedenis
N37764: DE JONGE B.C. (VAN DER WAL S.L., ED.) - Herinneringen van Jh.Mr.B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap
N32907: DE JONGE B.C. (VAN DER WAL S.L., ED.) - Herinneringen van Jh.Mr.B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap
K31109: DE JONGE ED. - Les clausules métriques dans Saint Cyprien
R65130: DE JONGE L. S.J. - De orde der Jezuieten. Schets van haar wezen en werken. I: Strijd en zege (1539-1661), II: Strijd en ondergang (1661-1773), III: Nieuw leven en nieuwe strijd (1773-1914) [volledig in 3 vols.]
R78670: DE JONGE M. - The Testaments of the Twelve Patriarchs. A study of their text, composition and origin
R74682: DE JONGE M. (ED.) - L'évangile de Jean. Sources, rédaction, théologie [BETL, 44]
R74662: DE JONGE KRISTA, DE VOS ANNEMIE & SNAET JORIS (RED.) - Bellissimi ingegni, grandissimo splendore. Studies over de religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de eeuw
S29874: JONGELEN JULES & JANSSEN HUBERT - Le ferronnier Harry De Groot (par J.Jongelen, pp.157-168) & Principes et valeur de la tapisserie (par H.Janssen, pp.169-176) [dans "L'art d'église"]
R47391: JONGEN H. (& CRUYSBERGHS MGR., INLEIDING) - Rosa offerlam te midden van den oorlog (1929-1940)
R54262: JONGEN H. - O.L. Vrouw van Fatima, missionaris van God!
R104586: JONGEN H. - O.L. Vrouw van Fatima, missionaris van God !
R87001: JONGENEEL JAN A.B. - Philosophy, Science and Theology of Mission in the 19th and 20th centuries. A missiological Encyclopedia. Part I: The Philosophy and Science of Mission
B92083: JONGENELEN J.H. - Bouwstoffen voor de geschiedenis van Meerhout met eenige historische aanteekeningen over de Oude Kempen
K42636: DE JONGH I. - De praepositionis 'PROS' - Usu et significatione apud Cassium Dionem
J26403: DE JONGH RENÉ (VERZAMELD DOOR) - Codex der arbeidsongevallen : wetten, koninklijke en ministerieele besluiten
B45484: DE JONGH H. - L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540) - ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Erasme et Luther (avec des documents inédits)
S85231: DE JONGH E. - Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw
B80703: DE JONGH H. - L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence 1432-1540. Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Erasme et Luther. Adec des documents inédits
E20523: DE JONGH B.H., - Beschouwingen over eenige effecten en credietvormen in hun beteekenis voor de financiering der onderneming
B99459: DE JONGH H. - L'Ancienne Faculté de Théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540) : Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Erasme et Luther, avec des documents inédits
B98238: DE JONGH H. - L'Ancienne Faculté de Théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540) : Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Erasme et Luther, avec des documents inédits
S68602: DE JONGH E. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw
R94721: DE JONGHE BERT - Katharisme in Carcassonne 1229-1329
B59250: DE JONGHE A. - Hitler en het politieke lot van België (1940-1944). De vestiging van een Zivilverwaltung in België en Noord-Frankrijk, Koningskwestie en bezettingsregime van de kapitulatie tot Berchtesgaden (28 mei-19 november 1940)
R16633: DE JONGHE, L.(S.J.) - De Orde der Jezuiten - Schets van haar wezen en werken - Deel I. Strijd en zege (1539-1661)
F102642: DE JONGHE E. - De wijsbegeerte en het liberalisme van T.H. Green ; Een bijdrage tot de studie van de ontwikkeling van het Engels liberalisme [2 volumes]
C86110: DE JONGHE E. - Ons beschavingswerk in Belgisch Congo. Opvoeding en onderwijs
C61816: DE JONGHE PETER - Herakles in Egypte. Voorstellingen van Herakles uit Egypte en van inlandse goden met hem gelijkgesteld [2 volumes] I: tekst, II: Afbeeldingen
B92493: DE JONGHE A. - De taalpolitiek van koning Willem I in de Zuidelijke Nederlanden 1814-1830. De genesis der taalbesluiten en hun toepassing
L64705: JONGHEN HENRICUS O.F.M. (PAPY JAN, INL. + VERT.) - Marianum Hasletum. Onze-Lieve-Vrouw van Hasselt. Geschiedenis van het aloude miraculeuze beeld en van de kapel, alsook van de vermaarde broederschap van de Heilige Maria te Hasselt
N73553: JONGMANS S.H.M. - Kroniek van St. Michiels Gestel
W62054: JONGMANS F. - Contribution à la théorie des variétés algébriques
F38721: JONKER H. - Over Jaspers' Metamorphose der bijbelse religie (About Jaspers's Metamorphosis of the Biblical Religion)
X71846: DE LA JONQUIERE - Histoire de l'empire ottoman, depuis les origines jusqu'à nos jours. Tome I
F101213: JONSEN ALBERT R. & TOULMIN STEPHEN - The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning
T55251: JONSSON HANS - Nordiska ord för vattensamling
E20512: JOORIS J. - Rapport sur le commerce de la Suisse dans les pays d'outre-mer - adressé à M.le Ministre des Affaires étrangères par le M.Le Ministre de Belgique à Berne en décembre 1877
T60453: JOOS AMAAT - Waas idioticon
S98698: JOOS ERWIN (ED.) - "Kunst van heden" 100 jaar later. François Franck-wandeling
R42634: JOOS JAN C.I.C.M. (SCHEUTIST) - Deelneming van de H. Stoel aan de Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel 1958 - Algemeen Verslag
P23850: JOOS J. - Laideurs et beautés de la physionomie féminine
B45198: JOOS L. - Begynhof O.L.Vrouw Ter Hoye - Geschiedenis en gids
G26439: JOOS JOSEPH - Am Räderwerk der Zeit - Erinnerungen aus der kath. und sozialen Bewegung und Politik
R16050: JOOS JAN C.I.C.M. (SCHEUTIST) - Deelneming van de H. Stoel aan de Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel 1958 - Algemeen Verslag
T89298: JOOS AM. - Schatten uit de volkstaal. Eenige duizenden volksspreuken gerangschikt en verklaard
B68555: JOOS AM. - Bemint de armen. Een reeks lezingen voor liefdadigheidsgenootschappen
R46404: JOOS JAN C.I.C.M. (SCHEUTISTE) - Participation du Saint-Siège à l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1958 - Rapport général
T11366: JOOS, JOS. - Schetsen en schertsen [verhalen uit het gevangenisleven]
R54679: JOOS AM. - Gemakkelijke meditaties voor zusters-ziekendiensters
T100616: JOOS AMAAT - Waasch idioticon
B89299: JOOS AMAAT - Raadsel van het Vlaamsche volk. 1ste bundel, 2de bundel, 3de bundel [3 volumes]
B54150: JOOSEN H. & VOET LÉON - Bulletin de la commission royale d'histoire - (Handelingen van de Koninklijke Commissie voor geschiedenis) Tome CIX 3e-4e livraisons
R51517: JOOSSENS S. - La foi catholique devant la raison et la science
N65564: JOOSTEN L.M.H. - Katholieken & fascisme in Nederland (1920-1940)
L82451: JOOSTEN EUSEBIUS O.F.M. - De heilige Trudo en zijne mirakelen, gevolgd door eene novene te zijner eer. 693-1893
L30542: JOOSTEN BOB, LAMBRECHTS DANIEL & STOCKMAN ERIC (FOTOGRAFIE) - Hasselt toen en nu - een confrontatie
S43679: JOOSTENS PAUL - Paul Joostens - tekeningen en collages (Schenking galerij Ronny Van de Velde en co)
S85470: JOOSTENS PAUL - Retrospectieve Paul Joostens
N54795: JOOSTING J.G.C. - De begrenzing van de rechtspraken der kerkelijke rechters onderling
G98334: JORAN THEODORE - Choses d'Allemagne. Notes sur l'Allemagne contemporaine
F65179: JORDAAN EDUARD - Responsibility, indifference, and global poverty: a Levinasian perspective
S91766: JORDAENS JACOB - Album der tentoonstelling Jacob Jordaens 1905 - Album de l'exposition Jacques Jordaens
R64503: JORDAENS WILLEM (REYPENS LEONCE S.J., ED.) - De oris osculo, of De mystieke mondkus
S45113: JORDAENS JACOB - Album der tentoonstelling Jacob Jordaens 1905 - Album de l'exposition Jacques Jordaens
S40937: JORDAENS JACOB - Jordaens in Belgisch bezit [tentoonstellingscatalogus 24 juni-24 september 1978]
W82142: JORDAN W. - Tables tachymétriques
F62653: JORDAN EDOUARD - Eugénisme et Morale + Supplément: Collectif, Les Idées et les Livres
T71119: JORDAN RICHARD - Eigentümlichkeiten des anglischen Wortschatzes. Eine wortgeograpische Untersuchung mit etymologischen Anmerkungen
R80775: JORDANUS DE SAXONIA O.E.S.A. (& ARBESMANN RUDOLPHUS O.S.A. & HUMPFNER WINFRIDUS O.S.A., EDS.) - Jordani de Saxonia Liber Vitasfratrum, ad fidem codicum recensuerunt, prolegomenis, apparatus critico, notis instruxerunt R. Arbesmann & W. Hümpfner
G97758: JORDANUS [IORDANUS] & MOMMSEN THEODORUS, ED. - Iordanis Romana et Getica
R80774: JORDANUS DE SAXONIA O.E.S.A. (& ARBESMANN RUDOLPHUS O.S.A. & HUMPFNER WINFRIDUS O.S.A., EDS.) - Jordani de Saxonia Liber Vitasfratrum, ad fidem codicum recensuerunt, prolegomenis, apparatus critico, notis instruxerunt R. Arbesmann & W. Hümpfner
T74822: JORDENS ROM. JAN O.PRAEM. - Tongerloosch Lindeloover - 1ste dichtbundel (voorbericht door J.Muyldermans)
T27322: JORDENS ROM. JAN O.PRAEM. - Tongerloosch Lindeloover - 1ste dichtbundel (voorbericht door J.Muyldermans)
R27198: JORDENS ROMBOUT JAN O.PRAEM. - De hymnen van het getij- en misboek, uit hunne oorspronkelijk en huidige lezing, met behoud hunner maat, overgedicht en toegelicht door R.J.Jordens
R27171: JORDENS ROMBOUT JAN O.PRAEM. (VERTALING EN TOELICHTING) & HEYLEN TH.L. (INLEIDING) - De Hymnen van 't Norbertijner en Roomsche getij- en misboek, volgens de oorspronkelijke maat verdietscht en toegelicht
T99666: JORET CHARLES - Du C dans les langues romanes
X71852: JORGA NICOLAE - Geschichte des osmanischen Reiches, nach den Quellen dargestellt [complete in 5 vols.]
R72921: JORGENSEN JOH. (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M., VERT.) - Het pelgrimsboek in Franciscaansch Italië - Eerste deel (uit het Deens door P.Stanislas Van De Velde O.F.M.)
R51818: JORGENSEN JOH. - Das Pilgerbuch aus dem franziskanischen Italien
F63451: JORGENSEN THEODOR HOLZDEPPE - Das religionsphilosophische Offenbarungsverständnis des späteren Schleiermacher
I43862: JÖRGENSEN JOHANNES (& VAN DE VELDE ST. O.F.M., VERTALING UIT HET DEENS) - Reisbeelden uit Noord en Zuid
H63300: JORGENSEN JOH. (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M., VERT.) - Roomsche Heiligenbeelden II. Sancta Caecilia, Sancta Agnes
H52815: JORGENSEN JOHANNES (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M., VERT.) - H. Margareta van Cortona
H46860: JÖRGENSEN JOHANNES (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M.) - Roomsche Heiligenbeelden
R98026: JORGENSEN JOH. (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M., VERT.) - Het pelgrimsboek in Franciscaansch Italië. Eerste deel, tweede deel [2 volumes]
R103126: JORGENSEN JOHANNES (& VAN DE VELDE STANISLAS O.F.M., VERT.) - In den hooge
R48141: JORIO DOMINIQUE - La communion des malades - notes pratiques de discipline sacramentaire
B101821: JORIS A. - La ville de Huy au Moyen Age des origines à la fin du XIVe siècle
B99444: JORIS ANDRE - Le visage de Huy. Choix et commentaire de documents iconographiques anciens, XVe - XIXe siècle
B99048: JORIS GUIDO - Korbeek-Lo en zijn fanfare. Geschiedenis en cultuur
B84825: JORIS FREDDY - La presse Verviétoise de 1818 à 1850
B84826: JORIS FREDDY - La presse Verviétoise de 1850 à 1914
N95997: JORISSEN THEOD. - De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie [2 volumes] I: Inleiding, II: bijlagen
N95949: JORISSEN THEOD. - Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum in de dagen van 17-21 november 1813. Wederlegging van dr. R. Fruin
N71915: JORISSEN THEOD. - De eerste coalitie en de republiek der Vereenigde Nederlanden
R84877: JOSAITIS NORMAN F. - Edwin Hatch and Early Church Order
R78777: JOSAITIS NORMAN F. - Edwin Hatch and Early Church Order
R79888: JOSE DE AVILA SAN - San José de Avila. Rinconcito de Dios, paraiso de su deleite
T55245: JOSEFSON INGELA - Die Bezeichnungen für "gross-klein", "lang-kurz" im altswedischen
R95415: JOSEPH A SPIRITU SANCTO O.C.D. (& ANASTASIUS A S. PAULO O.C.D, ED.) - Cursus Theologiae Mystico-Scholasticae in sex tomos divisus, in quo scholastica methodo explanantur dubia mystica iuxta miram solidamque doctrinam Angelici Praeceptoris Divi Thomae sacrae Theologiae Principis [5 volumes: 1 to 5]
S88992: JOSEPH STEVEN E., SCHWILDEN TRISTAN & CLAES MARIE-CHRISTINE - Directory of photographers in Belgium 1839-1905. Volume I: Text
R47544: JOSEPH DU PARC VICOMTE (& HERMAN J.B. S.J., PRÉFACE) - Le "bon" père Petit S.J. - souvenirs et réflexions
R99765: JOSEPH A SPIRITU SANCTO O.C.D. (& ANASTASIUS A S. PAULO O.C.D, ED.) - Cursus Theologiae Mystico-Scholasticae in sex tomos divisus, in quo scholastica methodo explanantur dubia mystica iuxta miram solidamque doctrinam Angelici Praeceptoris Divi Thomae sacrae Theologiae Principis [volumes 1, 2, 3, 4 & 5 fasc.1-7]
S85137: JOSEPH STEVEN F. & SCHWILDEN TRISTAN - Edmond Fierlants 1819-1869. Photographie d'art et d'architecture
S81706: JOSEPH D. - Bibliographie de l'histoire de l'art de la première renaissance (Trecento et Quatrocento) en Italie. Abrégé
B98787: JOSEPH STEVEN F. - Belgian photographic literature of the 19th century : A bibliography and census. L'édition photographique au 19e siècle : Bibliographie et recensement
R46966: JOSEPHO CALASANCTIO A LLEVANERAS O.F.M.CAP. [JOSEPHUS CALASANZIO] - Mariale Quotidianum sive Brevissima Mariana Obsequia per singulos anni dies distributa, quius ss.Dei genitricis nomen et sublimitas patrum et doctorum encomiis celebrantur-.
R46891: JOSEPHO CALASANCTIO A LLEVANERAS O.F.M.CAP. [JOSEPHUS CALASANZIO] - Compendium theologiae dogmaticae beatae Mariae virgini dictatum, sive summula continens theologiam scholasticam ad hodiernum sacrae scholasticae statum accomodatum, nec non doctrinam angelico-seraphicum
R55925: JOSEPHO CALASANCTIO A LLEVANERAS O.F.M.CAP. [JOSEPHUS CALASANZIO] - Compendium theologiae moralis beatae Mariae virgini dictatum, sive summa continens omnes et singulas theologiae moralis quaestiones praecipue practicas. Opus omnibus animarum pastoribus, examinandis etc.
R96562: JOSEPHUS FLAVIUS [JOSEPH] & ARNAULD D'ANDILLY ROBERT (TRAD.) - Histoire de la guerre des Juifs, ecrite par Flavius Joseph, sous le titre "Antiquitez Judaiques", traduite sur l'original Grec revue sur divers manuscrits [5 volumes]
R46935: JOSEPHUS ANTONIUS O.F.M.CAP. - Theologia moralis omnes succincte complectens materias practicas pro utilitate confessariorum, ac examinandorum, in duas partes, moralem et sacramentalem [2 volumes]
G74361: JOSET CAMILLE-J. S.J. - Les villes au Pays de Luxembourg (1196-1383)
R30269: JOSET CAMILLE-JEAN S.J. (PRÉSENTATION PAR-) - Dossiers de Beauraing, vol.4 ; Sources et documents primitifs inédits antérieurs à la mi-mars 1933
R61240: JOSSIER O.-F. - Compte-rendu de la restauration et de l'inauguration de l'église Saint-Urbain de Troyes
R51609: JOSSON H. S.J. - La mission du Bengale occidental ou Archidiocèse de Calcutta, province belge de la Compagnie de Jésus [2 tomes]
R58827: JOSSON H. S.J. - Le père Sylvain Grosjean de la Compagnie de Jésus. Un chef de mission aux Indes
R79393: JOSSON H. S.J. - La mission du Bengale occidental ou Archidiocèse de Calcutta, province belge de la Compagnie de Jésus [2 volumes]
R99246: JOSSON H. S.J. - La mission du Bengale occidental ou Archidiocèse de Calcutta, province belge de la Compagnie de Jésus [2 volumes]
R37312: JOSSON H. S.J. - La mission du Bengale occidental ou Archidiocèse de Calcutta - Tome I
S84814: JOTTRAND LUCIEN - Léon Frederic
T90196: JOTTRAND L. [LUCIEN] - Nederduitsche gewrochten van den Nederlandschen Waal
V89784: JOUANNY JOSEPH - Le tissage de la soie dans le Bas-Dauphiné
S96877: JOUBERT FABIENNE - La tapisserie médiévale au Musée de Cluny
S88426: JOUBERT FABIENNE - La tapisserie médiévale au Musée de Cluny
S87702: JOUBERT FABIENNE, LEFEBURE AMAURY & BERTRAND PASCAL-FRANCOIS - Histoire de la tapisserie en Europe, du moyen age à nos jours
C41255: JOUBERT V.J. - Transvaal - Die Leidensgeschichte der niederdeutschen Cap-Unsiedler unter englischer Herrschaft (Einer Ihrer Majestät der Köningin Victoria gewidmete Flugschrift des Transvaler General-Commandanten V.J.Joubert)
R106456: JOUBERT-AMARI PERRY ANNE (ED.) - La passion des jongleurs. Texte établi d'après la Bible des sept estaz du monde de Geufroi de Paris (Edition critique, introduction, notes et glossaire)
R69817: JOUBERT JACQUES - Le corps sauvé
F80521: JOUFFROY TH. - Mélanges philosophiques
F80360: JOUFFROY TH. (& DAMIRON PH., ED.) - Nouveaux mélanges philosophiques, précédés d'une notice et publiés par Ph. Damiron
F35628: JOUFFROY TH. - Mélanges philosophiques (Auswahl mit Anmerkungen von Dr.Ernst Dannheisser]
R47790: JOUHANNEAUD PAUL - Fleur angélique ou Un mois d'entretiens intimes d'une maitresse avec son élève
R60323: JOUHANNEAUD PAUL (& MIGNE, ED.) - Dictionnaire dogmatique, historique, ascétique et pratique des indulgences, des confréries et associations catholiques ; à l'usage des ecclésiastiques, des élkèves du Sanctuaire et des Fidèles pieux
F18500: JOUHAUD MICHEL - Le problème de l'être et l'expérience morale chez Maurice Blondel
S83732: JOUIN HENRY - La sculpture en Europe 1878, précédé d'une conférence sur le génie de l'art plastique
R104171: JOUON PAUL S.J. - Grammaire de l'hébreu biblique
R92246: JOURDAIN ZEPHYR CLEMENT - Somme des grandeurs de Marie. Ses mystères, ses excellences, son culte [7 volumes]
R92107: JOURDAIN & DUVAL - Le portail Saint-Honoré dit de la Vierge dorée, de la cathédrale d'Amiens
S87823: JOURDAIN FRANCIS - Un grand imagier - Alexandre Steinlen
G62694: JOURDAIN CHARLES - 100 Joër Sankt-Paulus-Dréckerei 1887-1987
R55896: JOURDAIN ZÉPHYR CLÉMENT - Somme des grandeurs de Marie. Ses mystères, ses excellences, son culte [7 volumes]
R23897: JOURDAN VITAL - Le père Damien de Veuster, de la Congrég.des Sacrés-Coeurs (Picpus) - Apôtre des Lépreux 1840-1889 (d'après sa correspondance, les témoignages des contemporains et de nombreux documents inédits)
R74812: JOURDAN VITAL - Le père Damien de Veuster, de la Congrég.des Sacrés-Coeurs (Picpus) - Apôtre des Lépreux 1840-1889 (d'après sa correspondance, les témoignages des contemporains et de nombreux documents inédits)
W79715: JOURDANET DENIS - Influence de la pression de l'air sur la vie de l'homme. Climats d'altitude et climats de montagne
B106298: JOURET GEORGES - La géographie humaine de la Belgique
B58794: JOURET BERNARD - Définition spatiale du phénomène urbain bruxellois
M91624: JOURET LEON (& LAGYE GUSTAVE) - Les chants de l'école et de l'atelier. 2e recueil ; 24 chansons du pays d'Ath, à deux voix, notées par Léon Jouret, texte adapté par Gustave Lagye [dans: Recueils spécialement destinés aux Ecoles de la Ville de Bruxelles]
B99316: JOURET GEORGES (& MASSON F., PREFACE) - Histoire de l'occupation allemande en Belgique
B13438: JOURET, G. - Broutilles Historiques
B90426: JOURET G. (& LECLERE LEON, PREFACE) - Histoire de Mons et du pays de Mons (Les origines)
G96335: JOURGNIAC DE SAINT MEARD, DE FAUSSE-LENDRY MARQUISE, SICARD ABBE & JOURDAN GABRIEL-AIME (& BARRIERE FS., ED. ET NOTES) - Mémoires sur les journées de septembre 1792 par m. Jourgniac de saint Méard, Mme la marquise de Fausse-Lendry, l'abbé Sicard et m. Gabriel-Aimé Jourdan, etc., suivis des délibérations prises par la commune de Paris et des procès-verbaux de la mairie de Versailles
T40422: JOURNET RENÉ & ROBERT GUY - Le manuscrit des Contemplations
X80518: JOUSSEAUME F. - La philosophie aux prises avec la Mer Rouge, le Darwinisme et les 3 règnes des corps organisés
Q77903: JOUSSELIN EULALIE-HORTENSE - Les erreurs de la vie. Planètes rocheuses
M83463: JOUVE PIERRE JEAN - Wozzeck argument d'après le drame de George Büchner dans l'opéra de Alban Berg. & Benjamin Britten: Willy Budd, opéra en quatre actes. Synopsis (texte en français)
M83234: JOUVE PIERRE JEAN - Le Don Juan de Mozart
H94926: JOUVE ETIENNE - L'arrière-boutique de saint Antoine à Toulon et le pain des pauvres - Récit d'un témoin
G29263: DE JOUVENEL BERTRAND - De la politique pure
Y88211: JOUY ETIENNE - Poésies légères
G86564: DE JOUY - Guillaume le franc-parleur, ou Observations sur les moeurs et les usages français au commencement du XIXe siècle
H98041: JOYAU K.A. (& VAN VENCKENRAY W.J., VERT.) - Leven van den H. Thomas van Aquine, patroon der katholieke scholen
H47589: JOYAU CHARLES-ANATOLE - Sainte Catherine de Sienne, patronne secondaire de Rome, modèle de dévouement à l'église
H106845: JOYAU CHARLES-ANATOLE O.P. - Saint Thomas d'Aquin, patron des Ecoles Catholiques
B95049: JOYE PIERRE - La presse et les trusts en Belgique
S98960: JOYES CLAIRE - Claude Monet schilder en fijnproever. Een culinaire impressie
R42627: LE JOYEUX DE ST.-ACRE - Examen critique de l'essai sur l'indifference en matière de religion de m.l'abbé de la Mennais
W61864: JOYEUX L. - Valeur morphologique du Cladode chez les Ruscées
Y81409: JUAN DE VARGAS DON (& NAVARIN CHARLES, TRAD.) - Les aventures de don Juan de Vargas, racontées par lui-même, traduites de l'espagnol sur le manuscrit inédit
R37076: JUAN DE LA CRUZ SAN (& SIMEON DE LA S.FAMILIA O.C.D. & TOMAS DE LA CRUZ O.C.D, EDICION Y ESTUDIO POR -) - Avisos para despues de profesos - nuevo escrito del santo doctor (edición y estudio por los padres Siméon de la S.Familia O.C.D & Tomás de la Cruz O.C.D)
R102605: JUAN DE LA CRUZ SAN (& HENDRIK VAN DE H. FAMILIE O.C.D., VERT.) - Poesias - Gezangen
S88516: JUBINAL ACHILLE - Recherches sur l'usage et l'origine des tapisseries a personnages dites historiées, depuis l'antiquité jusqu'au 16e siècle inclusivement
M83479: JUBINAL ACHILLE - Le teinturier poëte
R99941: JUCKEL A. & ALAND BARBARA - Das neue Testament in Syrischer Überlieferung, I: Die grossen katholischen Briefe
A1056: JUCKER, ERNST - Belevenissen in Rusland
X73962: JUCQUOIS GUY - Phonétique comparée des dialectes moyen-babyloniens du nord et de l'ouest
X92633: JUCQUOIS GUY - Phonétique comparée des dialectes moyen-babyloniens du nord et de l'ouest
T103464: JUCQUOIS G. - La reconstruction linguistique. Application à l'indo-européen
T22074: JUDD HENRY P., - The Hawaiian Language
Q77889: JUDGE W.-Q. - Epitome des doctrines théosophiques
R95419: JUGIE MARTINUS (MARTIN) - Theologia dogmatica christianorum orientalium ab Ecclesia catholica dissidentium [5 volumes]
R58591: JUGIE MARTINUS - Theologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica dissidentium. Volume II: Theologiae dogmaticae graeco-russorum expositio de theologia simplici, de oeconomia, de hagiologia
X58592: JUGIE MARTINUS - Theologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica dissidentium. Volume I: Theologiae dogmaticae graeco-russorum. Origo, historia, fontes
R789: JUGIE MARTIN (AUGUSTIN) - Le schisme byzantin : Aperçu historique et doctrinal
F35640: JUIN HUBERT - Jean-Paul Sartre ou La Condition Humaine ?
X77130: JULDASEV ACHNEF ACHMETOVIC - Sootnosenie deepricastnych i licnych form glagola v tjurkskich jazykach ["The correlation between the adverbial participle and the personal verb form in Turkish language"]
R46882: JULES DU S.COEUR - Tiers-Ordre séculier de S.François d'Assise - Direction et visite des Fraternités
W90281: JULIA DE FONTENELLE & MALEPEYRE F. - Nouveau manuel complet du physique amusante ou Nouvelles récréations physiques, contenant une suite d'expériences curieuses, instructives et d'un exécution facile, ainsi que diverses applications aux arts et à l'industrie
B49138: JULIEN FR. - Bruxelles - ses origines, son rayonnement en Belgique et dans le monde (Une documentation, un supplément nécessaire à la géographie de la Belgique)
C10642: JULIEN PAUL - Pygmeeën (documentaire)
T81406: JULIEN FELIX - Voyage au pays de Babel ou Exploration à travers la science des langues et des religions. Etude élémentaire de philologie comparée
B42346: JULIN ARMAND - Enquete sur les charges sociales de l'industrie
W62031: JULIN CHARLES - Recherches sur la phylogenèse des Tuniciers. Archiascidia neapolitana nov.gen., nov. Sp.
W62030: JULIN CHARLES - Recherches sur la phylogenèse des Tuniciers. Développement de l'appareil branchial
E42345: JULIN ARMAND - La réforme des statistiques d'importation et d'exportation en relation avec les nouvelles méthodes de la politique commerciale
B89568: VAN IN JULIUS - De reuzenfamilie van Pallieter
B39189: VAN IN JULIUS - De reuzenfamilie van Pallieter
B97569: VAN IN JULIUS, VERMEIREN A.O., VERELST STAN, E.A. - Lier vroeger en nu. Maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis. Jaargang 1 (1927) tot en met jaargang 4 (1930) [Volledige collectie]
B90709: VAN IN JULIUS - Lyrana. Rond eene historische drieluik
B90529: VAN IN JULIUS (& JANSSENS BERN., FOTO'S) - De Liersche reus en zijn gevolg. Geschiedkundige aanteekeningen, met foto's
S102710: JULLIAN RENE - Les sculpteurs romans de l'Italie septentrionale
A16997: JULLIARD CLAIRE (TEXTE) & PHILIPPE DANIEL (PHOTOGRAPHIE), - La France vue d'en haut
M91674: JULLIEN ADOLPHE - L'opéra en 1788. Documents inédits
M82961: JULLIEN ADOLPHE - Hector Berlioz. La vie et le combat, les oeuvres
M82856: JULLIEN ADOLPHE - Hector Berlioz. La vie et le combat, les oeuvres
M82682: JULLIEN ADOLPHE - Airs variés. Histoire, critique, biographie musicales et dramatiques
G90488: JULLIEN ADOLPHE - Histoire du costume au théatre depuis les origines du théatre en France jusqu'à nos jours
C82730: JULLIEN M. S.J. - L'Egypte. Souvenirs bibliques et chrétiens
T92449: JULLIEN JEAN - Le théatre vivant, essai théorique et pratique [2 volumes] I: L'échéance, La sérénade, Le maitre, La mer, Vieille histoire, II: Théorie critique
X93318: JUN MAIMAI - Matsumoto Shigeharu - Bearing witness, through the eyes of a self-styled "liberalist" (Events that led to Japan's war in China, Efforts to avoid the worst, Postwar reflection and renewed global exchange)
G37860: JUNCO ALFONSO - Un siglo de Méjico - de hidalgo a carranza
P61533: JUNG C.G. - Psychologische Typen
P61540: JUNG C.G. - Seelenprobleme der Gegenwart - Vorträge und Aufsätze
P61531: JUNG C.G. (& ALT FRANZ, AUSGEWAHLT VON) - Das C.G. Jung Lesebuch
P60529: JUNG CARL - Das Füllen der Zähne und die verwandten Arbeiten
P68179: JUNG C.G. - Seelenprobleme der Gegenwart
P68185: JUNG C.G. (JAFFE ANIELA, ED.) - Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G. Jung
F13947: JUNG, ÉDOUARD - Le principe constitutif de la nature organique
R87015: JUNGEL EBERHARD - Ganz werden. Theologische Erörterungen V
G104048: JUNGGEBURTH TANJA - Stollwerck 1839-1932 Unternehmerfamilie und Familienunternehmen
R95884: JUNGMANN JOSEF ANDR. S.J. - Die lateinische Bussriten in ihrer geschichtlichen Entwicklung
R95855: JUNGMANN JOSEF ANDREAS S.J. - Die Stellung Christi im liturgischen Gebet
R67262: JUNGMANN JOSEF ANDREAS S.J. - Die Stellung Christi im liturgischen Gebet
R78805: JUNGMANN JOSEF A. & SAUSER EKKART - Symbolik der katholischen Kirche [2 volumes: Textwerke, mit Anhang: Symbolik des katholischen Kirchengebäudes + Tafelband]
R76893: JUNGMANN JOSEF ANDREAS S.J. - Die Stellung Christi im liturgischen Gebet
G85553: JUNIUS JAN H. - Heraldiek. Wapenschild, schildbedekking, versiering (kronen mijters emblemen spreuken vlaggen), blasoneeren, breuken, zegels, ridderorden
R38748: JUNIUS F.J.J.A. & STEENMEIJER J. - De oorsprong en waarde van de verschillende verzamelingen en recensien der brieven van Ignatius - Historisch-kritisch onderzoek [& bijgevoegd: STEENMEIJER, Iets over "Ignatius en zijne brieven"- iv,33pp.]
C103258: JUNKER HERMANN - Die Geisteshaltung der Ägypter in der Frühzeit
X71583: JUNKER HEINRICH F.J. - Koreanische Studien
R101994: JUNOD ERIC & KAESTLI JEAN-DANIEL (EDS.) - Acta Iohannis. Textus alii - Commentarius - Indices [Corpus Christianorum. Series apocryphorum, CCSA 2]
R101993: JUNOD ERIC & KAESTLI JEAN-DANIEL, ÉDS. - Acta Iohannis. Praefatio - Textus [in: Corpus Christianorum. Series apocryphorum, CCSA 1]
C79129: JUNOD HENRI A. - Moeurs et coutumes des Bantous. La vie d'une tribu sud-africaine [2 volumes] Tome I: Vie sociale, Tome II: Vie mentale
R41133: JUNOT-D'ABRANTES JOSÉPHINE MME. - Histoires morales et édifiantes [2 tomes]
R74481: JURADO MANUEL RUIZ S.J. - Orientaciones bibliográficas sobre San Ignacio de Loyola. Volumen II (1965-1976)
Y25250: JURDANT LOUIS-THOMAS - Petit bestiaire personnel - poèmes inédits
F13946: JURET, A. - Les idées et les mots - Essai de philosophie linguistique : La formation des idées observée dans la formation des mots
G87487: JURGENS MADELEINE - Documents du minutier central des notaires de Paris. Inventaires après décès, tome premier: 1483-1547
W77216: JURISCH KONRAD WILHELM - Die Verunreinigung der Gewässer. Eine Denkschrift im Auftrage der Flusscommission des Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands
F37114: JURITSCH MARTIN S.A.C. - Sinn und Geist - Ein Beitrag zur Deutung der Sinne in der Einheit des Menschen
R64543: JUS HENRI - Les Merveilles Eucharistiques de Lourdes
G80108: JUSSELIN MAURICE - Notes tironiennes dans les diplomes
G80107: JUSSELIN MAURICE - Notes tironiennes dans les diplomes
G80106: JUSSELIN MAURICE - Notes tironiennes dans les diplomes mérovingiens
G80105: JUSSELIN MAURICE - Un diplôme original de Charles le Chauve du 8 novembre 846
G80103: JUSSELIN MAURICE - Notes Tironiennes dans les diplomes
G80101: JUSSELIN MAURICE - La Chancellerie de Charles le Chauve d'après les notes tironiennes
T59390: JUSSENHOVEN-TRAUTMANN KRISTA - Tendenzen des Künstlerdramas in der Restaurationsepoche (1815-1848)
E41823: JUSSIANT JEAN, VAN DER REST PIERRE & ROGER CHARLES - Esquisse d'une politique économique
E41586: JUSSIANT JEAN - La structure économique de la Suède et de la Belgique - Essai d'économie comparée
Y94088: DE JUSSIEU LAURENT - Simon de Nantua, ou le marchand forain, suivi des oeuvres posthumes de Simon de Nantua
S86431: JUST JOHANNES - Le Jugendstil dans la porcelaine de Meissen
B104348: JUSTE THEODORE - Le comte de Mercy-Argenteau - Souvenirs diplomatiques du XVIIIe siècle
N104325: JUSTE THEODORE - Le soulèvement de la Hollande en 1813 et la fondation du Royaume des Pays-Bas, précédées d'une introduction sur le règne de Louis Bonaparte, 1806-1817
B43838: JUSTE THEODORE - Alexandre Gendebien, membre du gouvernement provisoire et du congrès national d'après des documents inédits
B43855: JUSTE THÉODORE - M.De Bismarck et Napoléon III à propos des provinces belges et rhénanes
G55075: JUSTE THÉODORE - William Pitt
B38115: JUSTE THÉODORE - Essai sur l'histoire de l'instruction publique en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours
B37786: JUSTE THEODOR - Geschichte der Gründung der Constitutionellen Monarchie in Belgien durch den Nationalcongress (nach amtlichen Quellen)
B66123: JUSTE THEODORE - Léopold Ier et Léopold II, rois des Belges. Leur vie et leur règne
B102585: JUSTE THEODORE - Charles-Quint et Marguerite d'Autriche. Etude sur la minorité, l'émancipation et l'avènement de Charles-Quint à l'empire
B100392: JUSTE THEODORE - La République belge (1790)
B98277: JUSTE THEODORE - Eugène Defacqz et Joseph Forgeur, membres du Congrès National (dans: Les fondateurs de la monarchie belge)
B98275: JUSTE THEODORE - Le baron Liedts, membre du Congrès national, ministre d'état, etc.
B92266: JUSTE THEODORE - Le baron Liedts, membre du Congrès national, ministre d'état, etc.
B92265: JUSTE THEODORE - Le vicomte Charles Vilain XIII, ministre d'état, ancien membre du Congrès national et ancien ministre des affaires étrangères
B92263: JUSTE THEODORE - Lord Palmerston
B92264: JUSTE THEODORE - Le baron Stockmar
K78141: JUSTESEN P.TH. - Les principes psychologiques d'Homère
S99735: JUSTI CARL - Diego Velazquez and his times
R51177: JUSTIN DE MIECHOW - De Rosario Mystico discursus praedicabiles selecti ex percelebri opere super litanias lauretanas P.F. Justini Miechoviensis O.P. ad usum concionatorum
K50537: JUSTIN [JUSTINUS] & PAUL ABBÉ, TRAD. - Histoire universelle de Justin, extraite de Trogue-Pompée ; traduite sur les textes latins les plus corrects, avec de courtes notes critiques, historiques, et un dictionnaire géographique de tous les pays dont parle Justin, par l'abbé Paul [2 tomes]
R38239: JUSTIN [JUSTINUS] & PAUTIGNY LOUIS - Justin - Apologies (texte grec, traduction française, introduction et index par Louis Pautigny)
K86810: JUSTINUS (& LEMAIRE PETRUS-AUGUSTUS, ED.) - Justini Historiarum Philippicarum ex Trogo Pompeio libri XLIV (Textum Wetzelianum, tabulas chronologicas, argumenta, prologos, notas, indices rerum et verborum, novis additamentis illustravit N.E.Lemaire)
K61526: JUSTINUS MARCUS JUNIANUS (& VOSSIUS ISAAC, NOTES) - Historiarum ex Trogo Pompeio libri XLIV, cum notis Isaaci Vossii
K48427: JUSTINUS [JUSTINI] - Justini Historiarum Philippicarum ex Trogo Pompeio libri XLIV (Textum Wetzelianum, tabulas chronologicas, argumenta, prologos, notas, indices rerum et verborum, novis additamentis illustravit N.E.Lemaire)
K47791: JUSTINUS - Justini Historiarum Philippicarum ex Trogo Pompeio libri XLIV (Textum Wetzelianum, tabulas chronologicas, argumenta, prologos, notas, indices rerum et verborum, novis additamentis illustravit N.E.Lemaire)
B97461: JUTEN G.C.A. - Consilium de Beke
K61318: JUVENAL [JUVENALIS] (& DUSAULX J., TRAD.) - Satires de Juvenal, traduites par J.Dusaulx [2 volumes]
R94262: JUVENCIUS JOSEPHUS S.J. [= DE JOUVANCY JOSEPH] - Epitome historiae Societatis Jesu. Tomus ; ab anno Christi MD ad annum MD (15-15)
R94260: JUVENCIUS JOSEPHUS S.J. [= DE JOUVANCY JOSEPH] - Epitome historiae Societatis Jesu. Tomus primus ; ab anno Christi MDXL ad annum MDLVII (1540-1557)
R94261: JUVENCIUS JOSEPHUS S.J. [= DE JOUVANCY JOSEPH] - Epitome historiae Societatis Jesu. Tomus secundus ; ab anno Christi MDLVII ad annum MDLXXXI (1557-1581)
L106079: JUVENS-GEERKENS GODELIEVE - Familie Bollen - Bilzen
H70523: VAN KAAM A.L. - De Jood van Saverne. De eerbiedwaardige Frans Libermann, een poging tot synthese
X75772: KABANOV SERGEJ KUZMIC - Kultura selskich poselenij Juznogo Sogda III-VI vv.: po materialam issledovanij v zone Cimkurganskogo Vodochranilisca [="Culture of rural settlement in south Sogdiana in the III-VI century: based on research in the area of the Chimkurgan reservoir"]
X77544: KABIROV M.N. - Uigurskie skazki [= "Uyghuric tales"]
T75433: KACHANA M.G. (MAJTINSKOJ, RED.) - Vengersko-russkij slovar: 35000 slov - Magyar-orosz szotar: 35000 szo [="Hungarian-Russian dictionary: 35000 words"]
X76468: KACNELSON [KATZNELSON] I. (RED.) - Drevnij Vostok [="The ancient east"]
G54806: KACZMARCZYK CASIMIRUS - Catalogus diplomatum pergameneorum universitatis Jagellonicae Cracoviensis
R75196: KADAN ROLAND - Lamberts von Gelderen Auslegung der Johannesbriefe. Eine textkritische Edition
C86949: KADIMA MARCEL - Le système des classes en Bantou
E53371: KADITI ELENI A. - Foreign direct investments in transition economies
R105795: DE KADT EMANUEL - Catholic Radicals in Brazil
R77106: KAERLE JOSEPH - Chrestomathia Targumico-Chaldaica addito lexico explanata congesta. Chrestomathia Targumico-Chaldaica ex Onkelosi, Jonathanis, aliorumque targumistarum paraphrasibus [2 parts in 1 volume]
F23187: KAFTAN JULIUS - Drei Akademische Reden ; Die Lehre Kants vom kategorischen Imperativ - Die ethische Wert der Wissenschaft - Die Einheit des Erkennens
F57949: KAGAN SHELLY - The limits of morality
T75521: KAHANA MOZES [KACHANA] & MAITINSZKAJA KLARA [MAJTINSKOJ] - Vengersko-russkij slovar: 27000 slov / Magyar-orosz szotar: 27000 szo [="Hungarian-Russian dictionary: 27000 words"]
F35683: KAHANE ERNEST (& OPARINE A.I., PRÉFACE) - La vie n'existe pas !
J41902: KAHN ELLEN - La 'législation déléguée' en Angleterre
F67599: KAHN GILBERT (ÉD.) - Simone Weil. Philosophe, historienne et mystique
F105141: KAHN CHARLES H. - Anaximander and the origins of Greek Cosmology
X71329: KAHRSTEDT U. - Artabanos III. und seine Erben
F58037: KAIL P.J.E. - Projection and realism in Hume's philosophy
F104945: KAINZ HOWARD P. - Active and Passive Potency in Thomistic Angelology
R69473: KAISER PHILIPP E.A. (EDS.) - Evolutionstheorie und Schöpfungsverständnis
G103442: KAISER-MINN HELGA - Der Erschaffung des Menschen auf den spätantiken Monumenten des 3. und 4. Jahrhunderts
W60117: KAISER F. - De sterrenhemel [2 volumes]
T71113: KAISER ROLF - Alt- und mittelenglische Anthologie
B104339: KAISIN J. - Notre opinion sur la bataille de Presle [Presles]
X77539: KAJDAROV A.T. (RED.) - Issledovanija po ujgurskomu jazyku, 1 [= "Studies on the Uyghur language, 1"]
R79397: KAKKANATT ANTONY - Christological catechesis of the liturgy. A study on the Great Feasts of our Lord in the Malankara Church
M63247: KAKUK ZSUZSA (ED.) - Kasantatarische Volkslieder. Auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos
G63242: KAKUK ZSUZSA (ED.) - Hungarian Turcology 1945-1974. Bibliography
T82263: KALAN FILIP - Essais sur le theatre
C103912: KALERE JEAN MIGABO - Code de paix et sécurité internationales. Textes fondamentaux sur le processus de paix en République Démocratique du Congo
S88077: KALF ELISABETH - Waar legwerk hangt. Corpus van wandtapijten in Nederlands openbaar en particulier bezit. Deel I: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
N39444: KALFF G. - Huiselijk en maatschappelijk leven van Amsterdam in de zeventiende eeuw
T40083: KALFF MARTIN - De schoonheidsleer der tooneelspelers
T90254: KALFF G. (ED.) - Trou moet blycken. Tooneelstukken der zestiende eeuw, voor het eerst naar de handschriten uitgegeven
X86409: KALIDASA (& FAUCHE HIPPOLYTE, TRAD. ET ED.) - Oeuvres complètes de Kalidasa, traduites du sanscrit en français pour la première fois [2 volumes]
G30334: KALINYTCHEV F. & VASSILIEV V. (DIR.) - Le Parlement Soviétique (Mémento)
P43395: KALK W. - Het kunstgebit een blij gebit ?
B103203: VAN KALKEN FRANS - Histoire de Belgique
M91662: VAN KALKEN H. & LAGYE BENONI - Vogelenzang. Bloemlezing van een-, twee- en driestemmige kinderliederen. Eerste reeks, Tweede reeks [2 volumes]
B42040: VAN KALKEN FRANS - Entre deux guerres - Esquisse de la vie politique en Belgique de 1918 à 1940
B91204: VAN KALKEN FRANS - Madame de Bellem, la "Pompadour des Pays-Bas"
T59553: VAN DER KALLEN MARIA - Een grammaticaal en rythmisch onderzoek van Hadewijchs poëzie
R63440: KALLIS ANASTASIOS (HRSG.) - Philoxenia. Prof.Dr. Bernhard Kötting gewidmet von seinen griechischen Schülern
F50331: KALMA J. - De involutietheorie
P60525: KALSBEEK HUIBRECHT - Schooltandverzorging - een sociaal-tandheelkundig onderzoek bij recruten
W33703: KALSBEEK F. - Petrology and structural geology of the Berlanche-Valloire area (Belledonne massif, France)
R54739: KALT EDMUND - Samson - eine Untersuchung des historischen Charakters von Richt XIII-XVI
X77116: KALUZYNSKI STANISLAW - Mongolische Elemente in der Jakutischen Sprache
N67598: VAN KALVEEN C.A. - Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520
N39420: VAN KALVEEN C.A. - Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe 1483-1520
T75486: KALYNOVYC MYCHAJLO JAKOVYC [KALINOVIC] (RED.) - Russko-ukrainskij slovar: 80000 slov - Rosijsko-ukrajinskij slovnik: 80000 sliv [="Russian-Ukrainian dictionary: 80000 words"]
C39079: KAMBA MUZENGA J.G. - Les formes verbales négatives dans les langues bantoues
C39078: KAMBA MUZENGA J.G. - Esquisse de grammaire kete
W89923: KAMBLY LUDWIG - Elementar-Mathematik, für den Schulunterricht bearbeitet. Dritte Teil: Ebene und sphärische Trigonometrie
R101162: KAMEN HENRY - The Phoenix and the Flame. Catalonia and the Counter Reformation
G101441: KAMEN HENRY - Philip of Spain
G101306: KAMEN HENRY - Philip V of Spain, The King who reigned twice
G101176: KAMEN HENRY - Imagining Spain. Historical myth & national identity
G101160: KAMEN HENRY - Spain's road to empire. The making of a world power 1492-1763
R79368: KAMENSKY V.M. - Churchslavonic-Russian-English dictionary
W93983: KAMERLINGH ONNES H. E.A. - Contributions à la connaissance de la surface 'Psi' de Van Der Waals
N87825: KAMERMANS JOHAN A. - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit
X99955: KAMIL MURAD - Beiträge zur Entstehung der vierradikaligen Verben in den gesprochenen Semitischen Sprachen
F105277: KAMLAH WILHELM - Platons Selbstkritik im Sophistes
R78451: KAMLAH EHRHARD - Die Form der katalogischen Paränese im Neuen Testament
F57978: KAMM F.M. - Morality, mortality [2 volumes] I: Death and whom to save from it, II: Rights, duties, and status
R49128: KAMMEL KARL WILH. - XXIII. Internationaler Eucharistischer Kongress Wien September 1912 - Festalbum
R75909: KAMMEL KARL (RED.) - Bericht über den XXIII. Internationalen Eucharistischen Kongress (Wien 12. bis 15. September 1912)
C96737: KAMMERER-GROTHAUS HELKE - Wolle, Silber, Seide aus Tunesien. Die Sammlung G. und Dr. K.J. Krüger, Hamburg (Fürst Pückler Museum, Park und Schloss Branitz)
N69904: VAN KAMPEN JOH. & VAN RYCKENROY JAN (NETTESHEIM FRIEDRICH, ED.) - Kroniek der stad Roermond van 1562-1638
V100721: KAMPHOFF THEO - Meester tussen tijdgenoten ; Het Klein Wereldtoneel van Jan Nelissen
N101748: KAMPINGA H. - De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw
R70085: KAMPLING RAINER - Das Blut Christi und die Juden. Mt 27,25 bei den lateinischsprachigen christlichen Autoren bis zu Leo dem Grossen
X99227: KAMSTRA JACQUES H. - Encounter or syncretism. The initial growth of Japanese Buddhism
X77471: KAMSTRA JACQUES H. - Encounter or syncretism. The initial growth of Japanese Buddhism
S100307: KANAZAWA HIROSHI & VANDE WALLE WILLY - Tomioka Tessai (1836-1924)
R25638: KANNENGIESER A. - Le reveil d'un peuple
R44380: KANNENGIESER A. - Catholiques allemands
R69189: KANNENGIESSER CHARLES - Athanase d'Alexandrie, évêque et écrivain. Une lecture des Traités contres les Ariens
M98443: KANNISTO ARTTURI & KARJALAINEN K.F. (& VAISANEN A.O., ED.) - Wogulische und ostjakische Melodien phonographisch aufgenommen
S96990: KANOMI TAKAKO - People of myth - Textiles and Crafts of the Golden Triangle
F80614: KANT EMMANUEL & LORTET PIERRE (TRAD.) & BOUILLIER FRANCISQUE (INTROD.) - Théorie de Kant sur la religion dans les limites de la raison
F80593: KANT EMMANUEL - Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science
F80535: KANT EMMANUEL (& TISSOT J., TRAD.) - Mélanges de logique d'Emm. Kant
F80492: KANT EMMANUEL & PICAVET F. - Critique de la raison pratique
F80485: KANT (& TISSOT J., TRAD.) - Logique de Kant
F73372: KANT IMMANUEL (DE VISSCHER JACQUES, INLEIDING, AANTEKENINGEN EN VERTALING & RONDAS JEAN-PIERRE, VERTALING) - Over schoonheid. Ontledingsleer van het schone
F66796: KANT IMMANUEL (& VORLANDER KARL, ED.) - Kritik der Urteilskraft
F58098: KANT IMMANUEL (& WALKER RALPH C.S., ED.) - Kant on Pure Reason
F58083: KANT IMMANUEL (& BECK LEWIS WHITE, TRANSLATION) - Critique of practical reason
F23939: KANT EMMANUEL - Critique de la raison pure (traduction par J.Barni, revue et corrigée par P.Archambault) [2 vol.]
F21051: KANT IMMANUEL (TRADUCTION ET INTRODUCTION PAR P.FESTUGIÈRE), - Pensées successives sur la théodicée et la religion [Considérations sur l'Optimisme - L'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu - Sur l'insuccès de tous les essais de Théodicée - La fin de toutes les choses]
F13944: KANT, EMMANUEL (TRADUCTION FRANÇAISE AVEC NOTES PAR A.TREMESAYGUES & B.PACAUD - NOUVELLE ÉDITION AVEC UNE PRÉFACE DE CH. SERRUS) - Critique de la raison pure
F13942: KANT, EMMANUEL (TRADUCTION NOUVELLE AVEC INTRODUCTION ET NOTES PAR VICTOR DELBOS) - Fondements de la Métaphysique des moeurs
F13943: KANT, EMMANUEL - La philosophie de l'histoire (Opuscules)
F13938: KANT, IMMANUEL (- IN NEUES - REINES DEUTSCH ÜBERSETZT VON GEORG DECYKE) - Kants Einführung in die Kritik der Reinen Vernunft
F13937: KANT, IMMANUEL - Kritik der reinen Vernunft (naar de uitgave van 1781 -met bijvoeging van de afwijkingen van de uitgave 1787)
F13934: KANT IMMANUEL (TRADUCTION AVEC UNE INTRODUCTION ET DES NOTES PAR J.GIBELIN) - Le conflit des facultés en trois sections (1798)
F13935: KANT, IMMANUEL (TRADUCTION PAR J.GIBELIN) - La religion dans les limites de la simple raison (1793)
F13931: KANT EMMANUEL (& GIBELIN J., ED.) - Opus Postumum. Textes choisis et traduits par J. Gibelin
F13932: KANT IMMANUEL (OUVRAGE TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR J.GIBELIN) - Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science
F102683: KANT IMMANUEL (& BLOK HARRY P., ED.) - Opmerkingen over het gevoel van het Schoone en Verhevene
R75816: V.D. KANT G.A.M. - Mgr. Adrianus Kamp. Een levensschets
R44350: KANTERS G. - De Godsvrucht tot het H.Hart van Jesus in de vroegere Staten der Nederlanden - Bijvoegsel : nieuwe geestelijke bloemengarve nagelezen op den akker onzer voorvaderen
R44351: KANTERS G. - De Godsvrucht tot het H.Hart van Jesus in de vroegere Staten der Nederlanden - II. Nieuwe geestelijke bloemengarve nagelezen op den akker onzer voorvaderen
R86627: KANTERS CH. G. - Exercices spirituels en l'honneur du Sacré Coeur pour chaque semaine de l'année [dans: Le Coeur de Jésus étudié dans la tradition catholique, IV]
R63735: KANTERS G. - Het Hart van Jesus beschouwd in de Katholieke Overlevering. Boekdeel II: Verlangens en Beloften van het Heilig Hart
R44280: KANTERS G. - Het Hart van Jesus beschouwd in de Katholieke Overlevering. I: Verklaring van de Litanie van het Heilig Hart
R46185: KANTERS G. - De Godsvrucht tot het Heilig Hart van Jesus in de vroegere Staten der Nederlanden (XIIe - XVIIe eeuw)
R53703: KANTERS G. - Commentaire des litanies du Sacré Coeur. Série de lectures pour les exercices du mois de juin [dans: "Le coeur de Jésus étudié dans la tradition catholique" volume 1]
R30131: KANTERS CH.K. - Le culte du Sacré Coeur. considérations doctrinales, historiques et ascétiques
R76377: KANTERS CH. G. - La dévotion au Sacré Coeur de Jésus dans les anciens Etats des Pays-Bas (12-17e siècle)
F74983: KANTHACK KATHARINA - Vom Sinn der Selbstkenntnis
P43415: KANTOROWICZ A. (HRSG.) - Tagesfragen der chrirugischen konservierenden und technischen Zahnheilkunde - Vorträge aus den Fortbildungslehrgängen des Zahnärztlichen Instituts der Universität Bonn
V54402: KANZE EDWARD - The world of John Burroughs
G101242: KAPLAN ROBERT D. - In Europe's shadow ; Two cold wars and a thirty-year journey through Romania and beyond
P60633: KAPOSI H. & PORT G. - Chirurgie der Mundhöle. Leitfaden für Mediziner und Studierende der Zahnheilkunde
F76880: KAPPES MATTHIAS - Die Aristotelische Lehre über Begriff und Ursache der Kinesis. Eine naturphilosophische Studie
P60712: KAPTEIN MAARTEN LEENDERT ADRIANUS - Dental implants in augmented sinus floors - a clinical evaluation of implants and superstructures in atrophic maxillae, grafted with autogenous bone and opposed by dentate mandibles
F74924: KAPTEIN HENDRIK - Ethiek tussen twijfel en theorie
X75693: KARA G. - Chants d'un barde mongol
X71789: KARASHIMA SEISHI - A glossary of Kumarjiva's translation of the Lotus sutra
X71784: KARASHIMI SEISHI E.A. - Annual report of the International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University for the Academic Year 2004. Vol.8
Q95063: KARDEC ALLAN [PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Spiritisme expérimental. Le livre des médiums ou Guide des médiums et des évocations
Q81518: KARDEC ALLAN [PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Le spiritisme a sa plus simple expression, exposé sommaire de l'enseignement des esprits et de leurs manifestations
Q81506: KARDEC ALLAN [PSEUDONYME DE RIVAIL HIPPOLYTE] - Qu'est-ce que le spiritisme. Introduction à la connaissance du monde invisible par les manifestations des esprits, contenant le résumé des principes de la doctrine spirite et la réponse aux principales objections
R50827: KARDEC ALLAN [I.E. LÉON HIPPOLYTE DENISART RIVAIL] - L'évangile selon le spiritisme, contenant l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie
K81417: KARELS JEAN - Le destin et la mort dans la tragédie grecque
R79417: KARFIKOVA LENKA - De esse ad pulchrum esse. Schönheit in der Theologie Hugos von St. Viktor
R103838: KARGE PAUL - Geschichte des Bundesgedankes im Alten Testament. Erste Hälfte. Erste Teil: Die religionsgeschichtliche Möglichkeit der Sinaibundes, Zweiter Teil: Der Bundesgedanke in den altisraelitischen Geschichtswerken
T56923: KARJALAINEN K.F. (& TOIVONEN Y.H., ED.) - Ostjakisches Wörterbuch
T98428: KARJALAINEN K.F. (& VERTES E., ED.) - Grammatikalische Aufzeichnungen aus ostjakischen Mundarten
X69040: KARLGREN BERNHARD - Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japanese
X63219: KARLGREN BERNHARD - Sound and Symbol in Chinese
X69036: KARLGREN BERNHARD - Grammata Serica. Script and phonetics in Chinese and Sino-Japanese
R103450: KARLIN-HAYTER PATRICIA (ED.) - Vita Euthymii Patriarchae Cp. (Text, Translation, Introduction and Commentary by P. Karlin-Hayter)
R103510: KARLIN-HAYTER PATRICIA (ED.) - Vita Euthymii Patriarchae Cp. (Text, Translation, Introduction and Commentary by P. Karlin-Hayter)
R103415: KARLSSON GUSTAV - Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine. Textes du Xe siècle analysés et commentés
S86361: KARPOWICZ MARIUSZ - Jerzy Eleuter Siemiginowski malarz polskiego baroku
X103737: KARPPE S. - Etude sur les origines et la nature du Zohar, précédé d'une étude sur l'histoire de la Kabbale
X75265: KARPUSKIN BORIS MICHAJLOVIC - Jazyk orija [="The Oriya language"]
G24144: KARRER OTTO - Vrouwenadel en vrouwenleed
J60599: KARSEBOOM ANTHONY JAN - Bijdrage tot de leer der voortdurende misdrijven
T100287: KARSMAN JACOB - Luitgalmen
T50731: KARSTEN G. - Het dialect van Drechterland - deel I (A-H)
G93361: KARSTEN T.E. - Finnar och Germaner. Folk- och Kulturberöringar fran tre artusenden
T11306: KARSTEN, GERT - 100 jaar Nederlandse Philologie - M.De Vries en zijn School
A60152: KARTAWINATA RADEN (VERTALING) - Reis van den kapitein Willem Ijsbrandszoon Bontekoe, uit het Nederlandsch in het Soendaasch overgebracht
R20352: KARUP G.J. (& VAN BECELAERE D., TRAD.) - Histoire de l'église catholique en Danemark depuis le neuvième siècle jusqu'au milieu du seizième siècle, suivi d'un appendice sur l'expulsion des Franciscains
S102111: KASCHNITZ-WEINBERG GUIDO (& NOGARA BARTOLOMEO, PREF.) - Sculture del Magazzino del Museo Vaticano [2 volumes] I: Testo, II: Tavole
J103182: KASPERS HEINRICH - Comitatus nemoris - Die Waldgrafschaft zwischen Maas und Rhein. Untersuchungen zur Rechtsgeschichte der Forstgebiete des Aachen-Dürener Landes einschliesslich der Bürge und Ville
R80029: KASSER RODOLPHE - L'évangile selon Thomas. Présentation et commentaire théologique
R96143: KASTEEL KAREL - The Newman-Gladstone controversy on Church and State
M95170: KASTNER SANTIAGO - Contribucion al estudio de la musica espanola y portuguesa
F75084: KASTNER OSKAR - Der Begriff der Entwicklung bei Nikolaus von Kues
R32331: KASTNER ADOPLHE - Concordance de l'écriture avec les traditions de l'Inde
W89442: KATER & LARDNER (& COURNOT A.-A., TRAD. ET ED.) - Elements de mécanique
R30696: DE KATHOLIEKE MISSIËN - De Katholieke Missiën (Maandblad, uitgegeven door de Missionarissen van Steyl) ; collectie van 380 nrs. (1908-1963)
R59160: KATTERBACH BRUNO O.F.M. & PEITZ W.M. S.J. - Die Unterschriften der Papste und Kardinale in den "Bullae maiores" vom 11. Bis 14. Jhdt.
F74901: KATZINGER FRANS S.J. - Inquisitio psychologica in conscientiam humanam
F75085: KAUBLER BRUNO - Der Begriff der Triebfeder in Kants Ethik
R96079: KAUDT J.D. (PASTOOR TE MONTENAEKEN) - Pius VI, Pius VII, Pius IX en de vervolging
P63693: KAUFMANN PIERRE (ED.) - L'apport freudien. Eléments pour une encyclopédie de la psychanalyse
R102689: KAUFMANN ERNST - Geschichte der Cisterzienserabtei St. Urban im Spätmittelalter 1375-1500
J68526: KAUFMANN OTTO KONSTANTIN - Die Haftungsverhältnisse in der schweizerischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
R99692: KAULEN FRANZ - Die Sprachverwirrung zu Babel. Linguistisch-theologische Untersuchungen über Gen. XI, 1-9
X80086: KAULEN FR. - Assyrien und Babylonien nach den neuesten Entdeckungen
C10873: KAUNDA KENNETH D. - Een humanist in Afrika - Brieven van K.D.Kaunda (President van Zambia) aan Colin M. Morris
E77379: KAUTSKY KARL - La question agraire. Etude sur les tendances de l'agriculture moderne
F66719: KAVKA GREGORY S. - Hobbesian moral and political theory
B78364: KAYAERT INGRID - Drie middeleeuwse reisverhalen en hun waarde als neerslag van een persoonlijke ervaring. Het relaas van Willem van Rubroek, Marco Polo en Ibn Battuta
F70809: KAYE SHARON M. & MARTIN ROBERT M. - On Ockham
G78319: KAYE JOEL - Economy and Nature in the fourteenth century. Money, market exchange, and the emergence of scientific thought
P60715: KAYSER A.F. - De gebitsfuncties bij verkorte tandbogen - een klinisch onderzoek bij 118 volwassenen
W62056: KAYSER H. - Die Electronentheorie (Rede gehalten in der Aula der Universität Bonn zur Geburtstagfeier seiner majestät des Kaisers am 27.Januar 1903)
X69046: KAZI LAMA DAWASAMDUP [DOUZAMDUP] - An English-Tibetan dictionary, containing a vocabulary of approximately twenty thousand words with their Tibetan equivalents
W19318: KAZMITCHEFF A. - L'exploration minérale moderne
F65187: KEARNEY RICHARD & DOOLEY MARK (EDS.) - Questioning ethics. Contemporary debates in philosophy
R78604: KECK LEANDER E. & MARTYN J. LOUIS (EDS.) - Studies in Luke-Acts. Essays presented in honor of Paul Schubert Buckingham
G72065: KEEGAN JOHN - A history of warfare
B77241: KEELHOFF AMBROSIUS (AUGUSTIJN) - Geschiedenis van het klooster der eerw. Paters Eremyten Augustynen te Gent
M83209: KEELHOFF A. - Projet de réorganisation des concours orphéoniques
W76688: KEELHOFF F. - La formule d'Airy et ses applications
B90559: KEELHOFF AMBROSIUS (AUGUSTIJN) - Geschiedenis van het klooster der eerw. Paters Eremyten Augustynen te Gent
R66000: KEENAN JAMES F. S.J. - Goodness and rightness in Thomas Aquinas's Summa Theologiae
B62065: VAN DEN KEERE PIETER [KAERIUS PETRUS] (& KOEMAN C., INTROD.) - Germania Inferior id est, XVII Provinciarum ejus novae et exactae Tabulae Geographicae, cum Luculentis Singularum descriptionibus additis.
G61773: DE KEERSMAEKER MARIA-ANTONIA - Commodus' gelijkenis met Caligula. Onderzoek op grond van de literaire bronnen aangaande het leven en de regering van beide keizers
B85482: KEERSMAEKERS FRANK - Een gekruid verhaal. Een zestiende-eeuws handschrift met geneeskundige recepten
T58668: KEERSMAEKERS A.A. - De dichter Guilliam Van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke trageide in de Zuidelijke Nederlanden - Bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw
T40397: KEERSMAEKERS A.A. - De dichter Guilliam Van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden - Bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw
B90757: KEERSMAEKERS R. - Beknopte geschiedenis van Hemixem [Hemiksem]
B81053: KEERSMAEKERS K. - Jubilate Sint-Martinuskerk Duffel 1486-1986
T90520: KEERSMAEKERS A.A. - Geschiedenis van de Antwerpse Rederijkerskamers in de jaren 1585-1635
C84997: KEES HERMANN - Der Götterglaube im alten Ägypten
R97594: KEGLER JURGEN & AUGUSTIN MATTHIAS - Synopse zum Chronistischen Geschichtswerk
R82504: KEHL ALOYS (HRSG.) - Der Psalmenkommentar von Tura Quaternio IX (Pap. Colon. Theol. 1)
S95046: KEHRLI OTTO J. - Typografie en kunst
N72320: KEIJSER-SCHUURMAN W.E.S.L. - Een bijzondere nalatenschap; meubeltekeningen in de albums van Matthias Soiron [in: Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg, deel 138 / Jaarboek '02]
S88420: KEIL LUIS - As tapecarias de D. Joao de Castro
R41289: KEIL ERNST WOLFGANG - Deutsche Sitte und Sittlichkeit im 13. Jahrhundert nach den damaligen deutschen Predigeren
X99918: KEITH A. BERRIEDALE & CARNOY ALBERT J. - The mythology of all races, volume VI: Indian & Iranian
X81301: KEITH A. DR. - Les prophéties et leur accomplissement littéral, tel qu'il résulte surtout de l'histoire des peuples et des découvertes des voyageurs modernes
R66504: KEIZER GERRIT - François Turrettini. Sa vie et ses oeuvres et le consensus
N97911: KELDER JAN JAAP - De schalkhaarders. Nederlandse politiemannen naar nationaal-socialistische snit
P83357: KELDERMAN CORNELIS (& BOEYNAEMS P., INL.) - Ampt ende plicht der vroed-vrouwen
X71796: KELENYI BELA & VINKOVICS JUDIT - Tibiti és mongol buddhista tekercsképek / Tibetan and Mogolian Buddhist painted scrolls + added: Melléket / Supplement. Tárgylista / List of objects
X103731: KELLENS JEAN - Les noms-racines de l'Avesta
X78408: KELLENS JEAN - La quatrième naissance de Zarathushtra
T59388: KELLER-GRAVE MECHTILD - Studien zu Hebbels dramatischer Technik
R51097: KELLER EMILE - L'encyclique du 8 décembre 1864 et les principes de 1789 ou L'église, l'état et la liberté
R99660: KELLER EMILE - L'encyclique du 8 décembre 1864 et les principes de 1789 ou L'église, l'état et la liberté
F104971: KELLER ALBERT S.J. - Sein oder Existenz ? Die Auslegung des Seins bei Thomas von Aquin in der heutigen Scholastik
R45918: KELLER WERNER - La bible arrachée aux sables
R70098: KELLERMANN DIETHER - Die Priesterschrift von Numeri 1,1 bis 10,10 literarkritisch und traditionsgeschichtlich untersucht
T77426: KELLNER LEON - Shakespeare-Wörterbuch
P53613: KELLS EDMUND C. - Three score years and nine
R101177: KELLY J.N.D. - Early Christian Doctrines
R87227: KELLY THOMAS FORREST (DIR.) - La cathédrale de Bénévent
T102977: KELLY DOUGLAS - The Arts of Poetry and Prose [in: Typologie des sources du moyen age occidental, TYP 59]
T65502: KEMP MATHIAS & JONAS HENRI (ILLS.) - De zeven broeders
T65462: KEMP MATHIAS - Ravijnen. Verzen
T65461: KEMP MATHIAS - De vreemde vogel en andere gedichten
T65456: KEMP MATHIAS - Naar den uchtend. Een bundel verzen
T65443: KEMP MATHIAS - Zeven boomen
T65434: KEMP PIERRE - De bruid der onbekende zee en andere gedichten
R96391: W.K. [= KEMP WILLEBRORD] - De missen welken het geheel jaer door volgens het Roomsche Misboek geleezen worden, met de vereischte onderregtingen
N40656: KEMP PIERRE - Limburgs sagenboek
N65227: KEMP M. - Geschiedenis van Limburg
N48471: KEMP M. - Limburgensia - beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg (eerste reeks)
N18092: KEMP MATHIAS [°1890-1964, MAASTRICHT] - Limburg in den Wereldbrand
L58573: KEMP M. - Noodzakelijk pro memorie - De Limburgse Maaslanden in de geschiedenis der Nederlanden
T23749: KEMP MATHIAS [°1890-1964, MAASTRICHT] - De felle novene
T10254: KEMP MATHIAS [°1890-1964, MAASTRICHT] - Schimmen uit het Plutonium
B102763: DE KEMPENARE PH., VAN MALE J.P. (VERT.) & BLOMMAERT PH. [PH.B., ED.] - Vlaemsche Kronyk [Kronijk], of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is, binnen de stad Gent, sedert den 15 july 1566 tot 15 juny 1585 ; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastoor van Bovekerke, thans voor de eerste mael uitgegeven door Ph. B.
B95966: DE KEMPENARE PH., VAN MALE J.P. (VERT.) & BLOMMAERT PH. [PH.B., ED.] - Vlaemsche Kronyk [Kronijk], of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is, binnen de stad Gent, sedert den 15 july 1566 tot 15 juny 1585 ; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastoor van Bovekerke, thans voor de eerste mael uitgegeven door Ph. B.
B92571: DE KEMPENARE PH., VAN MALE J.P. (VERT.) & BLOMMAERT PH. [PH.B., ED.] - Vlaemsche Kronyk [Kronijk], of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is, binnen de stad Gent, sedert den 15 july 1566 tot 15 juny 1585 ; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastoor van Bovekerke, thans voor de eerste mael uitgegeven door Ph. B.
R72907: KEMPENEERS AUGUSTUS - Dissertatio dogmatico-canonica de Romani Pontificis primatu ejusque attributis, quam cum subjectis thesibus, -, pro gradu doctoris Ss. canonum in Universitate Catholica in oppido Lovaniensi - publice propugnabit Augustus Kempeneers
Z22178: KEMPENEERS F., - Zestig opeenvolgende lessen in de lichamelijke opvoeding - voor jongelingen vanaf zestien jaar
R93227: KEMPENEERS AUGUSTUS - Dissertatio dogmatico-canonica de Romani Pontificis primatu ejusque attributis, quam cum subjectis thesibus, -, pro gradu doctoris Ss. canonum in Universitate Catholica in oppido Lovaniensi - publice propugnabit Augustus Kempeneers
L90119: KEMPENEERS A. - De oude vryheid Montenaken of historisch en werkelyk afbeeldsel der vrye gemeente in Haspengouw, vooral sedert de XVIe eeuw tot het einde der XVIIIe, zoo in 't geestelyke als in 't wereldlyke opzigt [2 delen]
L100784: KEMPENEERS A. - De oude vryheid Montenaken of historisch en werkelyk afbeeldsel der vrye gemeente in Haspengouw, vooral sedert de XVIe eeuw tot het einde der XVIIIe, zoo in 't geestelyke als in 't wereldlyke opzigt [2 delen]
B101017: KEMPENEERS AUGUSTE - Somme politique du Journal historique et littéraire de Liége. Observations pacifiques touchant l'origine, les formes, le respect et l'indépendance du pouvoir ; le principe et les libertés de la constitution belge ; l'encyclique de Grégoire XVI ; S. Thomas ; et le récent décret de la congrégation de l'index, etc.
B99024: KEMPENEERS PAUL - Tienen in vroeger tijden
Z22177: KEMPENEERS F. - Zestig opeenvolgende lessen in de lichamelijke opvoeding - voor jongens van twaalf tot veertien jaar
G97531: KEMPER JOSEPH - Münsterländische Götterstätten
R34617: A KEMPIS THOMAS (& NAAIJKENS BERNARD, VERTALING EN INLEIDING) - De navolging van Christus
S87727: KENDRICK A.F. - Catalogue of tapestries (Victoria and Albert Museum, London)
R21354: KENGEN J.H.L. SS.CC. - Memoriale Credencium - A late Middle English Manual of Theology for Lay People edited from Bodley MS Tanner 201
B64395: KENIS LEO - De Theologische Faculteit te Leuven in de negentiende eeuw (1834-1889)
S96962: KENNEDY ALAN - Costumes Japonais
F104856: KENNEDY LEONARD A. - Peter of Ailly and the harvest of Fourteenth-Century Philosophy
G105803: KENNEDY JOHN J. - Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina
M95098: KENNEDY MICHAEL - Britten
G72136: KENNEDY STETSON - J'ai appartenu au Ku-Klux-Klan
G72063: KENNEDY PAUL - The rise and fall of the great powers. Economic change and military conflict from 1500 to 2000
F104986: KENNEDY LEONARD A. - A Catalogue of Thomists, 1270-1900
T90231: KENNES HEIN - Het laatste jaar van L. Gerrits
R66017: KENNY ANTHONY - Aquinas on mind
R65948: KENNY ANTHONY - The five ways. St. Thomas Aquinas' proofs of God's existence
F58129: KENNY ANTHONY - The God of the Philosophers
G101322: KENNY NEIL - The Uses of Curiosity in Early Modern France and Germany
F66998: KENNY ANTHONY - The rise of modern philosophy
F66999: KENNY ANTHONY - Philosophy in the modern world
F66647: KENNY ANTHONY - Descartes. A study of his philosophy
F66609: KENNY ANTHONY - Aristotle on the perfect life
F66613: KENNY ANTHONY - Essays on the Aristotelian tradition
F66003: KENNY ANTHONY - Aquinas on being
F66612: KENNY ANTHONY - Aristotle's Theory of the Will
G103403: KENT JOHN P.C., OVERBECK BERNHARD & STYLOW ARMIN U. - Die Römische Münze
G103560: KENYON FREDERIC G. - The Palaeography of Greek Papyri
F57997: KEOWN JOHN - Euthanasia, Ethics and public policy - An argument against legalisation
T75217: KER N.R. (ED.) - Medieval libraries of Great Britain. A list of surviving books
F32525: DE KERCHOVE ARNOLD - Benjamin Constant ou le libertin sentimental
S98265: DE KERCHOVE ARNOLD (& BAUGNIET MARCEL LOUIS, ILL.) - Tendances de l'Architecture contemporaine
R52770: DE KERCK J. M.S.C. - Cent ans d'apostolat missionnaire dans la Congrégation MSC 1881-1981
B88460: KERCKHAERT NOEL - Oude Oostvlaamse huisnamen, deel I: A-F (Alfabetisch repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen onder het Ancien Regime)
B88461: KERCKHAERT NOEL - Oude Oostvlaamse huisnamen, deel II: G-J (Alfabetisch repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen onder het Ancien Regime)

Next 1000 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

9/25