Boekenantiquariaat De Lezenaar
Vissersstraat 2, B-3500 Hasselt, België. Tel. & Fax : (32)-11-26.27.28            Email: delezenaar@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
F66671: VOSS STEPHEN (ED.) - Essays on the philosophy and science of René Descartes
F18555: VAN DEN VOSSENBERG EWALD TH. - Die letzten Gründe der Innerweltlichkeit in Nicolaï Hartmanns Philosophie
J85280: VOSSION LOUIS (& CHAILLEY JOSEPH, PREFACE) - La constitution américaine et ses amendements. Texte, notice historique et commentaire
R100205: VOSSIUS ISAAC - De Sibyllinis aliisque quae Christi natalem praecessere Oraculis. Accedit ejusdem responsio ad Objectiones nuperae Criticae Sacrae
G98549: VOSSIUS GERARDUS JOANNES - De historicis latinis libri III (editio altera, priori emendatior, & duplo auctior)
F33595: VOSSIUS GERARDUS (& RADEMAKER COR) - Geschiedenis als wetenschap (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Cor Rademaker)
T21933: VOSSLER KARL (DEUTSCH VON), - Romanischer Dichter [Anthologie - Anthology]
T83698: VOSSLER K. - Benvenuto Cellini's Stil in seiner Vita. Versuch einer psychologischen Stilbetrachtung
T56241: VOSTAERT PIETER & PENNINC (& JONCKBLOET W.J.A., UITG.) - Roman van Walewein
R96022: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - Studia Paulina
R95911: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - De baptismo, tentatione et transfiguratione Iesu
R95912: VOSTE IACOBUS-M. O.P. - De Conceptione Virginale Iesu Christi, accedunt excursus: 1) De duplici genealogia, 2) De fratribus Domini
R43061: VOSTE J.-M. O.P. - Etude sur le Gannat Bussamé
R39766: VOSTE JACOBUS-M. O.P. - De natura et interpretatione parabolarum
R46908: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - Aux enfants de la première communion ; L'exercice de la communion spirituelle, la meilleure préparation à une bonne première communion
R46907: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - Pratique de la communion spirituelle pour les enfants (La meilleure préparation à la Première Communion)
R46906: DE VOUILLÉ FRANÇOIS O.F.M.CAP. - L'exercice de la communion spirituelle (pour toutes les ames pieuses et spécialement pour les enfants comme préparation à leur première communion)
G92745: VOULQUIN GUSTAVE - Frontières françaises [3 tomes] I-II: Camps retranchés, III: Ports de guerre, défenses du littoral
G62315: VOVELLE MICHEL - La mort et l'Occident de 1300 à nos jours
B82478: VOYE LILIANE, DOBBELAERE KAREL, REMY JEAN & BILLIET JAAK (DIR.) - La Belgique et ses dieux. Eglises, mouvements religieux et laiques
E42276: VOZNESSENSKI N.A. ET LOI. - Le plan quinquennal de relèvement et de développement de l'économie nationale de l'U.R.S.S. pour les années 1946-1950, Rapport
R79836: VRAI SUZANNE - Thérèse de Lisieux et ses frères missionnaires
L21315: VRANCKEN PAUL (RED.) - Privilegium Tabellionatus [studies over de geschiedenis van de griffie, bendevorming & geschiedenis van de gerechtelijke organisatie in Limburg]
B57343: VRANCKEN JEF (& RENDERS JAN, ILLS.) - Pajottenland, een land om lief te hebben
J64691: VRANCKEN PAUL - Momentum
G87074: VRANCKEN BERT - De opkomst van het nieuwe vakbondswezen en de Arbeiderspartij in het Braziliaanse democratiseringsproces
R100078: VRANCKX FRANCISCUS C.I.C.M. - Voyages de Bruxelles en Mongolie. Travaux des missionnaires de la Congrégation de Scheutveld (lez-Bruxelles) [2 volumes]
G68595: VRANCKX A.W. - Gemeenschap en klassenstrijd
R99383: VRANCKX FRANCISCUS C.I.C.M. - Voyages de Bruxelles en Mongolie. Travaux des missionnaires de la Congrégation de Scheutveld lez-Bruxelles, Tome I. (relié avec: Les missionnaires belges en Mongolie)
R53367: VRANCKX JOS - De terugkeer van het wonder - het bovennatuurlijke op het einde van de eeuw
G75620: DE VRANKRIJKER A.C.J. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten
N23391: DE VRANKRIJKER A.C.J. - In andermans ogen [visies op de Nederlanders, door de eeuwen heen]
R95851: VAN VREE F.J. (& VREGT J.F., ED.) - Eenige ascetische tractaten, afkomstig van de Deventersche Broederschap van het Gemeene Leven, in verband gebragt met het boek van Thomas a Kempis 'De navolging van Christus' uit de nagelaten schriften van wijlen Z.D.H. Mgr. F.J. Van Vree, bisschop van Haarlem
T52676: DE VREE PAUL & JESPERS HENRI-FLORIS - Paul Van Ostaijen
G73272: VREEDE G.G. - Correspondance diplomatique et militaire du duc de Marlborough, du grand-pensionnaire Heinsius et du trésorier-général des Provinces-Unies Jacques Hop -
P89829: DE VREESE W.L. (ED.) - Middelnederlandsche geneeskundige recepten & tractaten, zegeningen en tooverformules (eerste aflevering)
R72678: DE VREESE WILLEM (ED.)- - Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht
P100239: DE VREESE W.L. (ED.) - Middelnederlandsche geneeskundige recepten & tractaten, zegeningen en tooverformules (eerste aflevering)
T94243: DE VREESE WILLEM - Taalzuiveraar's borstwering
T50668: DE VREESE WILLEM - Gallicismen in het Zuidnederlandsch - Proeve van taalzuivering
R89740: DE VREESE WILLEM - Sint Augustijns regule in Dietsche met een fragment der 'bediedenesse'
B56212: DE VREESE ALFONS M. - De haven van Gent
R61211: DE VREESE JAX. S.J. - De verloving van Maria - een boekje voor verloofden
R57467: DE VREESE J. S.J. - Maria-brochure
B100210: DE VREESE WILLEM - Leekebijdragen tot de geschiedenis van Vlaanderen, inzonderheid van Gent
T100237: DE VREESE WILLEM - De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken [volledig]
B91848: DE VREESE WILLEM - Pro Flandria Servanda. Vlaanderen's recht en eisch tot zelfstandigheid gesteld, toegelicht, gestaafd
T90058: DE VREESE WILLEM - Gallicismen in het Zuidnederlandsch - Proeve van taalzuivering
R61243: VREESWIJK MARTIALIS O.F.M. - Simon - Roomsche rijkdom (zevende bundel)
J30755: DE VREGILLE GONZAGUE - Essai sur quelques problèmes relatifs au contrat fondamental qu'est l'échange
R46242: VREULS J. CHANOINE - Petit guide canonique à l'usage des Communautés religieuses à voeux simples
R49769: VREULS J. CHANOINE - Petit guide canonique à l'usage des Communautés religieuses à voeux simples
R67628: DE VRIE S. PH. RABBIJN - Joodse riten en symbolen
B85201: VRIELINCK S. & VAN EENOO R. - Ijveren voor geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge
S52909: VRIELYNCK ROBERT - De animatiefilm vóór en na Walt Disney - een historisch-artistiek panorama
S29695: VRIELYNCK ROBERT (INLEIDENDE TEKST) - De zevende kunst voorbij - de tekenfilm in België
T79494: DE VRIENDT-DE MAN M.J. - Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord 'zullen' in de 16de eeuw
S31507: DE VRIENDT WALTER - La raison psychologique de l'oeuvre d'art
T83923: DE VRIENDT S. - Reyse van Bruussele vut Brabant te Constantinopels in Thracyen & Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen. Twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585
R96682: DE VRIES-DE HEEKELINGEN H. (& VAN STARKENBURG J., VERT.) - De Joden in de christelijke samenleving
R96423: DE VRIES J. - Handboek der christelijke leering voor Nederlandsch Indie
S94481: DE VRIES LYCKLE - Jan Steen 'de kluchtschilder'
R95867: DE VRIES F. WILHELM S.J. - Sakramententheologie bei den Syrischen monophysiten
P60512: DE VRIES J.J. - De gevoelloosmaking van tanden en kiezen in de onder- en bovenkaak
N95952: DE VRIES J.H. - De bisschoppelijke klerezy onder de oude staats-kerk en later, of de erkenning van hare bisschoppen, onder de titels van aartsbisschop van Utrecht en bisschop van Haarlem verdedigd tegen de nieuwe inlichtingen van den zeer eerw. heer H.J. Sonjee, R.K. pastoor te Noordwijk
T54558: DE VRIES WOBBE - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn, een bijdrage tot de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten
S88062: DE VRIES LYCKLE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools "Nieuwe Schouburg"
G48513: DE VRIES DE HEEKELINGEN H. - Le Fascisme et ses résultats
G85608: DE VRIES HUBERT - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg
F75345: DE VRIES J. S.J. - Critica. Editio altera penitus recognita
T31235: DE VRIES JAN W., WILLEMYNS ROLAND & BURGER PETER - Het verhaal van een taal - negen eeuwen Nederlands
R61119: DE VRIES KAREL - De Mariaklachten
T102993: DE VRIES JAN - Nederlands etymologisch woordenboek
F35223: DE VRIES JOSEPH S.J. - Denken und Sein - Ein Aufbau der Erkenntnisstheorie
E86455: DE VRIES JOH., VROOM WIM & DE GRAAF TON (EDS.) - Worldwide Banking ABN AMRO Bank 1824-1999
A103197: DE VRIES DAVID PIETERSZ. (& WARNSINCK J.C.M., ED.) - Straat- en bochtvaarders, zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens
M86330: DE VRIESE LODEWIJK - De volkszanger Karel Waeri herdacht (Bijdrage tot folklore)
T90249: DE VRIESE LODEWIJK - De volksdichter Napoleon Destanberg herdacht
T92532: DE VRIESE LODEWIJK - Luimige brokken. Schetsen uit het Vlaamsche volksleven
T34555: VAN VRIESLAND VICTOR E. - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
T14949: VAN VRIESLAND VICTOR E. - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
R78465: VRIEZEN TH.C. - Die Erwählung Israels nach dem Alten Testament
B40131: DE VRIJ TH. (RED.) - Deurne bij Antwerpen - geschiedkundige flitsen
B89468: DE VRIJ TH. (RED.) - Deurne bij Antwerpen - geschiedkundige flitsen
R22095: VRIJDAGHS FIDELIS O.F.M. - P.Marcellus Sterkendries, minderbroeder, redder der Tartaren (een Belgische missionaris)
L100577: VRIJENS JEAN-MARIE - De geschiedenis van Wellen door de eeuwen heen
R68692: VRIJHOF PIETER HENDRIK - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk / Contributions to the sociology of religion
B91296: DE VROEDE MAURITS - Notabelen en kleine lieden. Het inkomen van de Zuid-Nederlandse en Luikse plattelandsclerus in de 18de eeuw
B79480: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel III: De periodieken 1896-1914 eerste stuk
B62233: DE VROEDE MAURITS - De Vlaamse Beweging in 1855-1856. Bijdrage tot een meer verantwoorde kennis van haar evolutie (avec résumé en français)
B79478: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel I: de periodieken 1817-1878
B79479: DE VROEDE M. - Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België. Deel II: De periodieken 1878-1895
O54892: DE VROEDE MAURITS - Van schoolmeester tot onderwijzer. De opleiding van de leerkrachten in België en Luxemburg, van het eind van de 18de eeuw tot omstreeks 1842
B58843: DE VROEDE M. - De Vlaamse pers in 1855-1856
L58570: DE VROEDE M. - De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860
B88766: DE VROEDE M. - Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging 1830-1860
R52620: VROKLAGE B.A.G. - Mgr. Petrus Noyen eerste apostolische prefect der Kl. Soenda-eilanden N.O.I. - een karakterbeeld
G79052: VROMAN JEAN (& LILAR ALBERT, PRÉFACE) - Un siècle de gouvernement parlementaire. L'Angleterre de 1814 à 1914
R63424: VROMANT G. & BONGAERTS L. C.I.C.M. (SCHEUT) - De fidelium associationibus. De actione catholica. De legione Mariae. (Ad usum utriusque Cleri, praesertim Missionariorum)
R45800: VROMANT G. (C.I.C.M. DE SCHEUT) - Ius Missionariorum - De Matrimonio

Next 100 books from Boekenantiquariaat De Lezenaar

4/22