Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - Na de psychoanalyse. Een terugblik

Title: Na de psychoanalyse. Een terugblik
Description: Valkhof Pers. Paperback. Pp: 80. Psychoanalyse lijkt heel eenvoudig. Wat is er immersmakkelijker dan totale vrijheid tot spreken met als enigetaak alles te zeggen wat bij je opkomt? Echter, aanvankelijkis dat wellicht een bevrijdende ervaring, maar na verloopvan tijd wordt dat moeilijker en leidt het tot eenconfrontatie met jezelf.Het is iets heel anders theoretisch kennis te nemen van watpsychoanalyse inhoudt, dan om je er zelf aan bloot te geven.Het eerste verplicht tot niets, bij het tweede stel je jezelf inde waagschaal.In Na de psychoanalyse, een bundel van eerder digitaalverschenen interviews, komt een negental 'ervarings -deskundigen' aan het woord die zich hebben gewaagdaan dit proces van zelfexploratie en in deze interviewsterugkijken op hun ervaring. Alle in dit boekgeportretteerden - onder wie schrijver Adriaan van Dis,oud-SCP-directeur en Eerste Kamerlid Paul Schnabel enMaaike Meijer, hoogleraar genderstudies in Maastricht enbiografe van de dichteres Vasalis - zijn positief over wat zijhebben beleefd, zelfs de vrouw bij wie de analyticus zichgrensoverschrijdend gedroeg.Harry Stroeken (1940) is psycholoog-psychoanalyticus enzelfstandig gevestigd als psychoanalytisch psychotherapeutte Utrecht. Hij was tot zijn pensionering bijzonderhoogleraar te Leiden. Hij heeft diverse publicaties overpsychoanalyse op zijn naam staan. Hij was ook redacteur/samensteller van het digitale Psychoanalytisch Woordenboek,waaruit de hier gebundelde interviews af komstig zijn. ISBN: 9789056254889. Cond./Kwaliteit: Goed.

Keywords: 9789056254889

Price: EUR 9.00 = appr. US$ 9.78 Seller: De Slegte
- Book number: 1682314

See more books from our catalog: Psychologie