Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Ioannou tou Chrysostomou Erga: keimenon - metaphrasis - scholia. Vol.1-10 [The works of John Chrysostom: Ancient Greek text, Modern Greek translation and notes; 10 vols.]
Description: Athens, Ho Logos, 1967-1974. 10 vols.: 334 + 315 + 294 + 349 + 318 + 342 + 304 + 321 + 335 + 327pp. 26cm. text printed in 2 columns, softcover, Good condition, bilingual: ancient Greek - modern Greek], [contains: I: K. Loukakis (ed.), Ethika kai koinonika. II: B. Moustakis & K. Loukakis (eds.), Ethika kai koinonika B'. III: K. Loukakis (ed.), Paidagogika - Epikaira. IV: N. Tsikis (ed.): Heortia - Egkomastika A'. V: K. Loukakis, Egkomiastika B'. VI: A. Nikas (ed.), Hermeneutika A'. VII: K. Tsiropoulos (ed.), Hermeneutika B'. VIII: K. Loukakis (ed.), Eis andriantas (21 homilies). IX: A. Tsotakos-Karvelis (eds.): Pragmateies. X: M. Audikos (ed.), Dogmatika], R69965

Keywords: religie religion antiquité antiquity oudheid grec greek klassieke letteren classical literature theologie theology patristiek patristica

Price: EUR 500.00 = appr. US$ 543.42 Seller: Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
- Book number: R69965

See more books from our catalog: Religie